Aýlara
Aýlara

Aýlara

Täzeje

56

2
Bloglar | Pikir.ru - täze türkmen portaly 16.04.2020

imodan kan tapawudam ýok eken! Gaty gowy!...

Bloglar | TARYH 15.04.2020

1.1990-njy ýylyň 22-nji awgustynda özygtyýarlylyk hakynda jarnama kabul edildi.1991-nji ýylyň 27-nji oktýabrynda Garaşsyzlyk alyndy. 2.1992-nji ýylyň 2-nji martynda. 3.B.e.öňki 356-323-n...

Bloglar | Ösüş derejämiz 04.04.2020

Ýazýan temalaryňyz ajaýyp! Tema bilen bir hatarda tema üçin saýlan suratlaryňyz hem gaty gowy! Ýetireniňize minnetdar!...

Bloglar | Saña peydaly zat 02.04.2020

kompýuter üsti bilen girmek mümkinmi?...

Bloglar | Keypine 02.04.2020

Gaty gowy!...

Bloglar | The smpsons 24.03.2020

geň...

Bloglar | Nirden gelýäs döwürdeşler? 22.03.2020

1.Maýmyndan däl adam toprakdan ýaradylýar. 2.Men Aýka däl.Adymy norm ýazyň ýa-da ýazmaň....

Bloglar | Aýrylmagam bar... 20.03.2020

Dogduk mekanyňyz ýagny ol ýer siziň çagalygyňyzyň geçen ýeri iň süýji ýatlamalaryň ummany ýaly. Çaga wagtyňyz doglan çagalygyňyzyň geçen ýerinde aýak basyp Ata Watan topragyna b...

Bloglar | Hz Mevlana 12.03.2020

Ýürekde süňk ýok ýöne iň köp döwülýän ýer şol. Eger şol ynjydan göwnüňi Alla söýýän bolsa? Bilip bilmersiň... Bilseň gorkardyň Degip bilmezdiň!...

Bloglar | HZ Mevlana 2 12.03.2020

Şuny asla unutma oglum! Gadyr bilmek ýitiren wagty yzyndan aglamak däl,ýanyňda wagty berk gujaklamakdyr söýenleriňe! Gynanma,tabyda ýatan günüň iň soňky gezek guýyňy (türkmençede do...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 22.02.2020

tüweleme! Dogry jogap!...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 18.02.2020

@Jenap_Jon Parfiýa döwleti döremezden ozal Selewkileriň golastynda bolýar.Şolwagt onuň satraby Andragor bolupdyr. Andragoryň ýolbaşçylygynda Parfiýa özbaşdak döwlet bolýar ýagny Sel...