Aýlara
Aýlara

Aýlara

Täzeje

52

2
Bloglar | Siz nähili pikir edýäňiz? 07.02.2020

"Hemme adam özünde ýok zady baýlyk hasaplaýar" bu dogry! Emma köp adamlar bolsa,özünde bar bolan zadyň gadyryna ýetip,ony dünýädäki iň uly baýlyga deňeýärler! ...

Bloglar | Siz nähili pikir edýäňiz? 07.02.2020

Baýlyk Baýlyk bilen dünýä inýär hemmeler Köp zat bardyr uly hazyna taýlyk Ýalňyşarlar altyn-kümşe deňänler Ata-ene ine hakyky baýlyk! Enelermiz dünýä indirdi bizi Taý ta...

Bloglar | Doganlarym! 07.02.2020

spasibo!...

Bloglar | Geliň, dogry ýazmagy öwreneliň! 07.02.2020

ony "bilemzok" diýenden "bilmeýäris" diýilse gowy dälmi?!)...

Bloglar | Käteler... 07.02.2020

Minnetdar!...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 07.02.2020

Okanyňyz üçin size minnetdar!...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 07.02.2020

6.Ýene-de nädogry. 10.Nädogry. 18.Dogry! 1."Türkan" Dogry! 2.?!?! 3.Nädogry. 4.Kambis däl! Kambis Tumar şanyň urşan tarapy ýagny duşman tarapyndan bir hökümdaryň ady. 5.Nädogry.(...

Bloglar | Taryh Sorag - Jogap! 06.02.2020

6.Nädogry. 7.Dogry 10.Çingiz han dogry ýöne Temuçin bilen Çingiz han ikisi bir adam. Temuçin özüne 1206-njy ýylda Çingiz han adyny alýar. 1.Çingiz han; 2.Adolf Gitler; 3. -? 11.Ma...

Bloglar | Goshgy 06.02.2020

Ajaýyp goşgy!!! Paýlaşanyňyza minnetdar!...

Bloglar | Deňeýän sizi! 05.02.2020

Beýik siz,belent siz meniň gözümde, Misli belent daga deňeýän sizi! Şol päk hem-de arassa ýürek bilen, Güllere däl baga deňeýän sizi! Gaýgymyza gynanyp aglasak aglap, Kalpdan m...

Bloglar | Geliň, dogry ýazmagy öwreneliň! 05.02.2020

Bi-lem-zok bolaýmasa...