Aýlara
Aýlara

Aýlara

Täzeje

21

2
Salam
Salam giç ýagşy
@Ayzada, ýazan ýagşy! gowymysyňyz?
@Aýlara gowy menem hudaýa şükür. siz gowymy?
Ýokary okuw jaýlaryna giriş synaglarynyň soraglaryny tapyp bilýäniňiz ýokmy?! Saýtlardan satyn alyp bolýa diýdi näme bolsa-da almakçydym welin tapamok. Bilseňiz maslahat beräýiň!
Aylara mana lickada ýazypsyn welin saýtda error ba oýdyan jogap berip bolonak sana
kitaptm.com da ba onki sorag/jogaplary.kone oytyan yone olar
@SLOTH hawa elektron kitap hakynda döreden blogyňyzy okapdym,şol hakda doly maglumat almakçydym.
@Jenap_Jon şu ýylyňky tapdyrmazmyka?!
slothgames@mail.ru ýada +99361600501 imodan yazayyn elimden geldigiçe komek edeyin
Bilmedim,su yylynkyny tapsan manada ayt
bolýar! Sizem tapsaňyz aýdaýyň! Men 2016-2019 y tapdym.
@SLOTH bolýar,minnetdar!
@Jenap_Jon bolýar! Sizem tapsaňyz aýdaýyň! Men 2016-2019 y tapdym. (@ goýup ýazmak ýadymdan çykan bagyşlaň!)
Mende medinki bn TDUnky bar :) satyn alypdym
@Schastye, mana TDU gerekdi. Shu yylynky barmy sizde?!
Şol bir zat diňe bilet nomer üýtgeýär aslynda
@Schastye, hm bu yylynkam bir bolarmyka?!
Agşamyňyz haýyrly bolsun!
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
Doganlarym!
Özlerine okap berdiñmi
@Baheyr elbetde! bäsleşikde berilen temalardan biri esasynda ýazmalydy iň ýakyn tema şu boldy şolwagt ýazypdym. Uýama okap berdim agama okap bermedim entäk ol kän goşgy bilen gyzyklananok welin... :)
bu dowurdede aga uya diyyan barmay
elbetde bar! Dünýäde olaň ýerini tutup biljek adam ýokdyr megerem. "Ýykylaýma diýip tutjagam olar,her kyn günüňde elmydama goldap arkaňda dag bolup durjagam olar,goldajak,gorajak,sylajak,ýekeje ýylgyryşyň üçin elde baryny etjegem olar" Olaryň durmuşdaky orny aýratyn! (meniň üçin)
Sagbol ajayyp blok yazypsyñ
Kyn hemde köp muşakgat bilen edilip bilinjek yazgy
adamyň pikirini we duýgusyny ýazga geçirmegi kyn diýip bilemokdym!
Şeyle pikirleriñ we duygularyñ döremegi we ony yazga geçirmek kyn, basic we cliche däl( basic we clicheñ türkmen dilindaki garşylygyny bilmedim)
näme sebäpden kyn?!
@Justinnaus, adaty bolayyarmy
@Betyigit sagboluň,minnetdar!
Sizler diýýen ýerleriňizde "Siz" diýseňiz has-da gowy boljak ýaly
dogry! minnetdar! "sizler" diýip ýazanymy şu wagt "siziň" diýip üýtgetdim! :)