Adymyok
Kitkat

Kitkat

Täzeje

26

10
Ulanyjy ady: @Adymyok
Ady: Kitkat
Jynsy: Başga
Barada: Sabyrly gul dura bara shat bolar
Älemjahan