@Baheyr

Ulanyjy ady: @Baheyr
Ady:
Jynsy: Erkek
Baly: 100
Like sany: 0