Bashkan

Täzeje

1

12
Bloglar | Duralga.Ru 07.11.2019

Meni goşma "hemmä" diýip...

Bloglar | Täze forum we reklama tagtasy!!! 10.06.2019

GTA'ň logosyny goýmagyň puluňyzy similasiýada alarsyňyz diýen ýaly bolupdyr...

Bloglar | Tema açaýyn diýdim 12.05.2019

Nirede ýaşaýanyňa bagly, aslynda eje-kaka gelin däl, gelinem eje-kaka däl. Biri geçmişiň, biri geljegiň şärigi we ş.m pikirler bar görýän ýerlerimizde. Ýöne Gowak medeniýetinden ha...

Bloglar | Sohbet 04.04.2019

Çagalygym ýadyma düşüp gitdi, Ren tv :'( ...

Bloglar | Göriplik näme? 31.03.2019

Seň şuňa meňzeş zatlary ýazaňda saňa "Billowna"mykaň öýtýän, Bill Gates'iň gyzy...

Bloglar | Egolara urulan palta barada ýa-da Tankyt 15.03.2019

Günüň dowamyndaky alýan maglumatlarymy şol dilde kabul edýänim üçin şeýle bolup bilermi? Näme diýýäň?...

Bloglar | Egolara urulan palta barada ýa-da Tankyt 15.03.2019

Öz-kritikamda bar bu diýenleň) güýmenjede ýazyljak zatlary bärde ýazdym, egoma ýeňildim)...

Bloglar | Egolara urulan palta barada ýa-da Tankyt 15.03.2019

Absolut dogra ýakynlaşmak barada aýtdym, hemem social ugurlarda diýdim esasan, oň daşyndan fizikada, biologiýada-da tankyt möhüm...

Bloglar | Egolara urulan palta barada ýa-da Tankyt 14.03.2019

Logika ulanyp dogrylygyny ýalňyşlygyny süzmek üçin tankyt gerekli, asyl diýmek isleýänim şol. Meselem bir şampun aljak bolaňda-da şol süzgeç gerek...

Bloglar | Egolara urulan palta barada ýa-da Tankyt 14.03.2019

Olar tankyt üçin açyk däl, ynanjy sarsmak gadagan...

Bloglar | Tehniki sebapler boyunca 13.03.2019

Hahaha, öňräk bir kitap barada ýazamda "okajak" diýipdiň, diýeniň bilen galypdyr öýtýän :-D :-D Kritik Rasionalizm barada aýdanym)...

Bloglar | Aňy ýoklaryň baýramy! Ýa gaty akyllylaryňmy? 13.02.2019

Illeň söýüşip, ýatyşyndan maňa näme? Meň özüm tolgunmak isleýän, oň üçinem 14-nji fewraly saýladym, akyllylygymdan edýän munam...