Batyr
Broker

Broker

Täzeje

10

5
Bloglar | pandora bagues soldes de supprimer 17.04.2020

Şulaň düýbinde kimler barkaraý ? Meň saýtymda hem bar şular, her bir reklamnyý bloguna alyp durlar....

Bloglar | Näme üçin bu 10 düşünjäni biz aradan aýyrmaly? 31.03.2020

Adama bagtly bolmak üçin arkaýynlygam gerek, dostyň haramzada bolup, bar zady ynanyp, yzyňdan puluň gutarýança ullanýan bolsalar, dostum üçin diýip, birine diýip berip ýetiren derejeleri...

Bloglar | Baýramyňyz gutly bolsun Älemjahançy gyzlar! 07.03.2020

bir döwür bizem ertir.com-daky oglanlar bolup üýşýärdik, ýatlama bolup galdy......

Bloglar | Baýramyňyz gutly bolsun Älemjahançy gyzlar! 07.03.2020

Baýramyňyz bilen ...

Bloglar | kitaptm.com 12.06.2019

Biz teňňelere gözdikmedik, diňe azabymyzy mugt goýmak islemedik. Gerek adam 5 manadyň gürrüňini etmän alýar....

Bloglar | airpods we kapitalizmyň aýgytly ädimleri 07.03.2019

Sen ilki mana jogap berda gachyp yormede...

Bloglar | Windows 7-niň parolyny döwmek 03.08.2018

Gerekli maglumatlar...