Batyr
Broker

Broker

Täzeje

10

5
Indi bärigem vpn bilen girmelimikä ?
natdinay? goni girenokmy?
@rosso, dawnodan bari sheyle tmcellde
Häzirlikçe şeýle
Meňkä wpnli girenok gaýtym, wpni öçürip girmeli
prosda oglanlar çözýär, öz edýän işlerini patentleşdirip, ygtyýarnamalaşdyryp edýäler
Dashlaryndan guwanyan, ishleri menden sana baryancha dal, hakyky yenil dushnukli edyarler
Tm bular yaly sistema 30-50 yyldan gecaymese
@rosso, geçiler eýýäm
my pleasure
Nädip terjime etjek ?
с удовольствием
google transleta lezzet bilen diyyar
Uly höwes bilen
Your my pleasure bir aýdymda sen meniň lezzetim, höwesim diýýärdi. Sözleme görä...
Broker bolup işläsim gelýär Makler kompaniýasynda ...
Özüňize çekmäň, ýöne şu broker halkyna ynamym ýok. Aljak zatlarymy özüm alýaryn, ýitirsemem, gazansamam özümden görýärin.
Ilki okuwy dynmaly)
Men siziň kakaňyz ýaly dagy bardyryn, haýran galýan oturyp oturyp, bizden geçip gidenine o siziňki ýaly pikir alyşyp diskus edýän döwürimiziň...
dine donushlyk, äm sämlik diyyanmi
Şu taydakylar yaly kemsityamidiniz ?
@Sehra, senem köne möjeklerdenmi ? men känbir degmäme degmeselerä kemsitmelä däl welin, ...
Kone mojek ?
Oo byroker
Kakamyz yala yoksuñyz
Goýsana dogan o derejede garry duýamok menä özümi
https://www.exchange.gov.tm/tk
bularama işgär gözleýäris diýýär. Kimde kim dil bilýän bolsa kompýuter bilýän bolsa tor ulgamyndan başy çykýan bolsa işe alýarys diýýär. Ýokary bilimli bolmak gerek däl eken.
Türkmen döwlet haryt çig mal biržasy
Halkara hukukçy hem-de ykdysadyýetçi hünärmenler hem gerek diýýär
Türkmen döwlet haryt çig mal biržasynda ýöne-möne adamlar işlemeýärmikä diýýärdim, diňe tanyş bilen barylýan ýer, puluň üstünden ýöreýän adamlar işleýär diýip pikir edýärdim, şol ýere işe girjek bolsaňam gaty kynmyş diýip eştdim welin.... edil beýle-de däl ýaly =)
@Batyr, olardanam talap edilýär wakantsiýalar barada bildiriş berip durmagy, zähmet biržasynyň üsti bilen işgär alyp durmagy. Ýöne hakykatda başgaça. Häzir barsaň, eýýäm işgär aldyk diýmekleri mümkin, ýada çendenaşa kyn soraglar berip, gabat geleňok diýip ugradyp goýbererler.
@Tokmak, ...yada sana ozumiz jan ederis
Yada gelin ishlap bashlan.
derwaýs mesele ýokmy ?
Korona wirusyň dermanyny tapsaň, geroý bolardyň.
@Sehra, gatnawlar ýapylan, öňüni almak çärekeri gidip dur
Antiwirus ýok heniz ,işlaberin şoň üstünde.
Derwaýys meselâm, herkim dymanda aydyp bilmek müñ kelam, Ýylany synladym we gördüm asuda gözleriniñ dili zäherli bela. (Dz-Ed)
okabam ýadadymm.... işläbemm....
Öýlönükgör
@Tagtabit, öýlenibem ýadandyr
Oo broker gowmy yagdaylar? Name beyle yadapsyn?
@El_Buhoo, dyzlar ýara boldymyka ýa
@tekegyzy, gowy şükür, aý biraz dynç ýetenok maňa, olam barýarka bolarda *) özüňiz nähili ?
@Batyr, Hudaya shukur gowy bizem. Sonky dowur gornenzokla?
@tekegyzy, indi ulalýasmy nämemi :) sosial saýtlarda känbir wagtymy gidirip bilemok, ýöne öz saýtymda otyrýan köpülenç kitaptm.com
@Batyr, tuweleme, girip goreyin onda, peydaly zatlar bardyr diyip pikir edyarin)
Siz hem öz biznes proýektleriňizi durmuşa geçiriň.
kitaptm.com
Admin bir gelsen guk diyip elini galdyryp duran smaylik goy
Sayta nache adamyn girip gorenini nadip bilip bolyar ?
Söýgi dünýäňde ekilen güllerim açyldy.
Kebelek bolup geleňde nurlar saçyldy
Ykbal bize bagtdan ýollar eçildi
Gel ýarym gelsene taý bolaý maňa
söygi hakda zat yazmaya
@ARISTOKRATKA, allergiyan barmy)
@batyrgyzy, oglanlara bolanokdyr :)
@white, 10njy tapgyr kitaplary hachan goyyanyz :) men romanlara garashyp yorn :P:D
poçtasy: diýen ýere em@il.98 şeýdip ýazgy ýazylsadabir bolarmaý