Begli666
Bufamet

Bufamet

Täzeje

15

0
Bloglar | Azazylyň hatlary 06.04.2020

Kerimi Kuranyň 72-nji süresiniň 4-nji aýadynda Jynlar şeýle diýýär: —Biziň içimizden bir samsyk (Iblis), Allaha çenden aşa dil ýetirdi....

Bloglar | Adalat enjamy / fantastiki hekeýa. 28.08.2019

@Hazar, öň bir ýazyjyň aýdyşy ýaly öz ýazan goşgymyň manysyny özüme düşündirdiler ))) Çyndanam bir ideýa bilen ýazýaň, ýöne okyýjy başga bir zat görýär. Özem seň göz ö...

Bloglar | Adalat enjamy / fantastiki hekeýa. 27.08.2019

@Hazar...şu hekaýa öz saýdymda 6 aý bäri dur we diňe şu hekaýany günde bir adam girip okaýar. Kimdigini we näme üçin günde okaýanyny bilemok...hekaýa esasanda din bilen gyzyklanýanl...

Bloglar | Adalat enjamy / fantastiki hekeýa. 27.08.2019

Fat-tony, başdaky däliň üsti bilen Adalat enjamyň nädip adamlara çatylýanyny görkezjek boldum......

Bloglar | Ýalňyş ýazyldy 27.08.2019

Sag boluň oglanlar ýagşy sözleriňiz üçin.....