Garadamakly

Täzeje

24

4
Bloglar | Abray ucun etyanmi,pul? 14.11.2019

Türkmende maňa degmedik ýylan müň ýaşasyn diýen düşünje bar. Bir näkesiň başga birinden bir zady ogurlandygyny görüp hem "Meniňkini ogurlamady, işim ýok" diýýär. Gödegirak aýda...

Bloglar | Maýkl Jordan-dan üstünlige ýetmek babatdaky 10 sapak 05.11.2019

Adamlar diňe ýetilen üstünligi görýärler, oňa çenli edilen azaplary görüp bilýän welin az-az. Minnetdar....

Bloglar | Çäklendirme we lezzet. 05.11.2019

Gyzykly teoriýa. Hemme zat hem çeni bilen bolsa ýagşy....

Bloglar | Salam, hormatly agzalar! 03.11.2019

Bloglaryň içinde ýazan teswirimize biri jogap ýazanda, awtomatiki habarnama geler ýaly edilse gowy bolardy. Sazlamalarda bu funksiýany açyp/öçürip bolar ýaly edilse hem bolardy....

Bloglar | Salam, hormatly agzalar! 03.11.2019

Agzalaryň bloglaryna ýazylmak (podpiska) funksiýasyny goşup bolaýsa gowy bolardy. Täze blog ýazanda, awtomatiki habarnama geler ýaly....

Bloglar | Salam, hormatly agzalar! 02.11.2019

Salam. Pikirlerde we bloglarda bir sahypadan ikinji sahypa geçeniňde, ýene-de şol aşakdaky sahypa saýlanýan ýerden çykýar. Ýagny, indiki sahypanyň iň ýokarysyndan görkezip başlaman, a...

Bloglar | MEN BERK DÄLMIKÄM? 25.10.2019

Nesip bolsa, ýuwaş-ýuwaş ýetilmelidir. Aslynda, köplenç sowuklygyň, ýapyklygyň aňyrsynda goranmak, ejiz görünmejek bolmaklyk dur. Ýöne, mentalitet ösdügiçe, goranmagyň ýoly üýtge...

Bloglar | ABBYY FineReader programmasy 11.08.2018

Türkmen dili özünde-de bolmaly. 11-nji wersiýasynda bar. Formalnyýe ýazyki diýen bölümini görüň....