Graff

Öwrenje

279

5
Bloglar | Salam dostlar size sorag? 11.05.2020

windows 10 gurna, LTSС wersiýa has-da amatly bolar...

Bloglar | GÖRMEÝÄNLER HAKDA GÖRMEÝÄNLERIMIZ 30.01.2020

Körleriň arasyna sowgat paýlamak üçin barypdym, olar maňa adymy braýl elipbiýinde ýazyp berdiler... Olar bir üýtgeşik dünýä......

Bloglar | Salam, hormatly agzalar! 02.11.2019

@white ball sistemasyndaky ýalňyşlyklary düzetseňiz hoşal bolardyk :)...

Bloglar | MEN BERK DÄLMIKÄM? 25.10.2019

Biziň mentalitetimize hem ornaşar nesip bolsa... Bizde hem ýatlamaga gowy häsiýetlerimiz bar ;) Niýaz dogry bellediň, şu "aňsatjak" sözler hem adamlarda ruhubelentligi, ýumşaklygy döred...

Bloglar | Aý garaz warsaky gürrüñdirdäraý 25.10.2019

Falliki döwür Üç we alty ýaşlaryň aralygynda çaganyň libido arkaly döredilýän höwesleri täze, genitaliý (jyns) organlarynyň erogen (duýgur) zolagyna süýşý...

Bloglar | Sen maňa kömek etmek isleýäňmi? 21.10.2019

@zwezda okanyňyz üçin minnetdar! :)...

Bloglar | Sen maňa kömek etmek isleýäňmi? 20.10.2019

@Biolog köp minnetdar!...

Bloglar | Garrylar bakylygyň bosagasynda näme sebäpli ökünýärler? 12.07.2019

@Turkmensoft, @Foton köp minnetdar! Ýene-de gyzykly mowzuklary paýlaşmaga çalyşaryn. :)...

Bloglar | Ussadyň elleri galtaşsa... 12.07.2019

Minnetdar! :)...

Bloglar | Senden ozsam, ýetik maňa 01.07.2019

Okanyňyz üçin minnetdar! :)...