Graff

Täzeje

242

4
Bloglar | Sen maňa kömek etmek isleýäňmi? 21.10.2019 ý.

@zwezda okanyňyz üçin minnetdar! :)...

Bloglar | Sen maňa kömek etmek isleýäňmi? 20.10.2019 ý.

@Biolog köp minnetdar!...

Bloglar | Garrylar bakylygyň bosagasynda näme sebäpli ökünýärler? 12.07.2019 ý.

@Turkmensoft, @Foton köp minnetdar! Ýene-de gyzykly mowzuklary paýlaşmaga çalyşaryn. :)...

Bloglar | Ussadyň elleri galtaşsa... 12.07.2019 ý.

Minnetdar! :)...

Bloglar | Senden ozsam, ýetik maňa 01.07.2019 ý.

Okanyňyz üçin minnetdar! :)...

Bloglar | Öz başyny çarap, millioner bolmagy başaranlaryň 10 sany umumy edähedi 27.06.2019 ý.

Okanyňyz üçin minnetdar! Hökman bu endikleriň hemmesi bolmaly diýen zat ýok, ýöne bu endikler bize peýda berip biler manyda... Bu bir alymyň geçiren barlaglarynyň netijesi. :)...

Bloglar | Ýolbars bilen öküz 23.06.2019 ý.

Hawa :)...

Bloglar | Dit is je eerste blik op de winnaars van 21.06.2019 ý.

Translate please......

Bloglar | Gündelikden ýazgylar 20.06.2019 ý.

Minnetdar! :)...

Bloglar | Düwürtikler barada... 20.06.2019 ý.

Berekella! Dowamly bolsun! Ýüzüňden çykýan ýerine baglylykda, içki organlary bejermeli. Şu aşakdakyny okamagy maslahat berýän https://saglyk.org/sorag-jogap/51-deri-keselleri/235-duwur...

Bloglar | Oýlandyrýan pikirler 19.06.2019 ý.

"Ajy hem bolsa çyn ýagşy" diýilýändir. Hakykat hemişe gowy zatlar däldigini aýtýar, meselem: ajy bolsada ölüm bar, hakykat. :)...

Älemjahan