Graff

Täzeje

182

2
Bloglar | Ýolbars bilen öküz 23.06.2019 ý.

Hawa :)...

Bloglar | Dit is je eerste blik op de winnaars van 21.06.2019 ý.

Translate please......

Bloglar | Gündelikden ýazgylar 20.06.2019 ý.

Minnetdar! :)...

Bloglar | Düwürtikler barada... 20.06.2019 ý.

Berekella! Dowamly bolsun! Ýüzüňden çykýan ýerine baglylykda, içki organlary bejermeli. Şu aşakdakyny okamagy maslahat berýän https://saglyk.org/sorag-jogap/51-deri-keselleri/235-duwur...

Bloglar | Oýlandyrýan pikirler 20.06.2019 ý.

"Ajy hem bolsa çyn ýagşy" diýilýändir. Hakykat hemişe gowy zatlar däldigini aýtýar, meselem: ajy bolsada ölüm bar, hakykat. :)...

Bloglar | Täze Türkmen saýty pul gazanmak isleseň... 18.06.2019 ý.

Berekella gowy ideýaň bar. Uzagyndan bolsun! :)...

Bloglar | Ýüreklerimiz bir-birekden daşlaşmasyn 16.06.2019 ý.

:) Minnetdar!...

Bloglar | Möjek sürüsi we üç awçy 15.06.2019 ý.

Has gyzyklyraklaryny taýýarlamaga çalyşaryn. Okanyňyz üçin minnetdar!...

Bloglar | Möjek sürüsi we üç awçy 15.06.2019 ý.

Hawa, dostluk we agzybirlik ýeňdi... :)...

Bloglar | Şu ýaşyma çenli öwrenenje zatlarym 14.06.2019 ý.

8. Diňeje biziň bilmeýän zatlarymyzdan birnäçe tomluk kitap çykardy... ;) Berekella! Dowamly bolsun......

Bloglar | Bölek tagtanyñ üstünde çykyp duran çüý. 14.06.2019 ý.

Berekella! Aktual mesele, çyndanam ýagşylyk etseň, ýagşylyk gaýdyp gelýär....

Bloglar | Halasgäriň kysmaty 13.06.2019 ý.

Eşitmändim, gürrüň bersene nähili rowaýat :)...

Älemjahan