Graff

Täzeje

228

3
Pikirler biziň durmuşymyzy dolandyrýarmy?
Gynansakda hawa
Çyndanam, başga gyzyklyja saýt ýokmuka dostluk.ru-dan başga...
Soňky temalara düşünen barmy?
Yaltanman yazypdyrlay ony. Haysy dildigine-de dushunmedim mena.
Nemes dili, admin bu temalaryň türkmençesi ýok bolsa aýyrsaňyz gowy bolardy...
Fransuzça
Admin saýty biraz ýeňil işledip bolarmyka?
Uyshup bashga bir sayda gocmelilay
Tmolympiad.org, talyplar.com entagem ishleyan eken, shol saytlary aktiv ulanyp bilers. Yone olarda guymenje, pikirler bolumi yok.
@Jepax, siz taze sayt achayyñ;)
Saýtyň dizaýny gowy, ýöne "animasiýa" sebäpli köp wagty alýar, şuny düzetseň has gowy boljak Admin
@Pragmatic, ay mene programist bolsam sheydip bir sayt yasap songam takip etman tashlap girdeyjili ishler bn guymenerdimley
Birzatlara pozmaly ... /)
@Graff, поиск ýerik >> ".3gp" enter bassam = näçe wideojyk ýasar?
Bilmedimdä, köpdür sany :))
"Daş-töwerekdäki ýagdaýlar - biziň pikirlerimizdir, eger ýagdaýlar Size ýaramasa onda, pikirleriňizi çalyşyň!" A.Bandura
Beyle daldilay ol
"Ädim ät, ýoluň özi dörär" Steve Jobs
Ay bir tarapdan dogram aydyar
...
Gynansak-da, pikirlenip bilýän her kesiň adam bolmagy, her kesiň pikirlenip biljegini aňlatmaýar.
Gowy terjime edilmandir.
@rosso nähili ýazmak bolar bu sözleri?
"Absolýut samsyklyk ýok, samsyklyk derejesi bar" D.Banera
"Biribardan bashga hich zat dal absolyut dal" Foton
Hawa, metafiziki materializme görä hemme zat otnositel...
Premiera işläp bilýäniňiz barmy araňyzda... #help
Garrylar bakylygyň bosagasynda näme sebäpli ökünýärler?
Garramda aydaryn habarlash
Ýaşlygynda isleýişleri ýaly ýaşaman ötjekleri üçin, islemeýän işlerinde işländikleri üçin, belkem ömürleriniň bimany geçeni üçin, günäleri üçin, wariant köp :)
Älemjahan