Graff

Öwrenje

268

5
Salam hormatly agzalar we myhmanlar! Premiera işläp bilýän barmy araňyzda kömek gerekdi...
adobe primiere pro my?
Hawa ;)
name komek gerekdi bildigimden komek edeyin. ulanyan oza profesyoneli olmasamda
men pro. tolegini etsen birnace sapaklar berip bilerin
pul janyny almasyn senem bir zat bolsa toleg diyyan gy :) @rosso,
@charymuradovna, pul bn hemme zady satyp alyp bolyar hazir. azajyk mukdaryny kopeltsen satyn alyp bolmayan zatlaram alyp bolyar. Pul kop zady anladyar
@rosso, ony bilyanle vn hemme zady pula baglamajak bolmaly.
Salam, Giç ýagşy hormatly agzalar. Saýtda düzediş işleri tamamlanan ýaly...
name jogap berjegimi bilmeok bu pikire graf doss
biraz çalatlaşan ýaly we "bears123"-iň ýazgylary aýrylypdyr...
Ball sistemada käbir üýtgeşmeler bar öýdýän... (kim bilýär?)
Talypmy sen gardashym ya gutardynmy?
Salam hormatly saýtyň agzalary we myhmanlar! Birnäçe wagt arakesmeden soň ýene-de Siz bilen...
Pikirler biziň durmuşymyzy dolandyrýarmy?
Gynansakda hawa
Çyndanam, başga gyzyklyja saýt ýokmuka dostluk.ru-dan başga...
Soňky temalara düşünen barmy?
Yaltanman yazypdyrlay ony. Haysy dildigine-de dushunmedim mena.
Nemes dili, admin bu temalaryň türkmençesi ýok bolsa aýyrsaňyz gowy bolardy...
Fransuzça
Admin saýty biraz ýeňil işledip bolarmyka?
Uyshup bashga bir sayda gocmelilay
Tmolympiad.org, talyplar.com entagem ishleyan eken, shol saytlary aktiv ulanyp bilers. Yone olarda guymenje, pikirler bolumi yok.
@Jepax, siz taze sayt achayyñ;)
Saýtyň dizaýny gowy, ýöne "animasiýa" sebäpli köp wagty alýar, şuny düzetseň has gowy boljak Admin
@Pragmatic, ay mene programist bolsam sheydip bir sayt yasap songam takip etman tashlap girdeyjili ishler bn guymenerdimley
Birzatlara pozmaly ... /)
@Graff, поиск ýerik >> ".3gp" enter bassam = näçe wideojyk ýasar?
Bilmedimdä, köpdür sany :))
"Daş-töwerekdäki ýagdaýlar - biziň pikirlerimizdir, eger ýagdaýlar Size ýaramasa onda, pikirleriňizi çalyşyň!" A.Bandura
Beyle daldilay ol
"Ädim ät, ýoluň özi dörär" Steve Jobs
Ay bir tarapdan dogram aydyar