Graff

Täzeje

13

5
...
Gynansak-da, pikirlenip bilýän her kesiň adam bolmagy, her kesiň pikirlenip biljegini aňlatmaýar.
Gowy terjime edilmandir.
@rosso nähili ýazmak bolar bu sözleri?
"Absolýut samsyklyk ýok, samsyklyk derejesi bar" D.Banera
"Biribardan bashga hich zat dal absolyut dal" Foton
Hawa, metafiziki materializme görä hemme zat otnositel...
Premiera işläp bilýäniňiz barmy araňyzda... #help
Garrylar bakylygyň bosagasynda näme sebäpli ökünýärler?
Garramda aydaryn habarlash
Ýaşlygynda isleýişleri ýaly ýaşaman ötjekleri üçin, islemeýän işlerinde işländikleri üçin, belkem ömürleriniň bimany geçeni üçin, günäleri üçin, wariant köp :)
Giç ýagşy, ertir.com agzalaryndan barmy araňyzda?
Bar azrak bizdenem
Bir silkinde ozune gel inni senem
Salam hormatly saýtyň agzalary we myhmanlar. Oraza kabul bolsun! Okalan her bir aýat-töwürler Alla dergähinde kabul bolsun!
Öňki ýazan temalarymy okap goldanyňyz üçin minnetdar! Ýene okamak isleseňiz, ýazyp bilerdim, ýa-da psihologiýa degişli gyzyklandyrýan temalaryňyzy paýlaşmaga çalyşaryn. :)
Gyzyklanýan.ýazyberiñ arkaýyn
Gyzyklanamok. Islesen paylashyp bilersin
"Rammstein" kim tanaýar?
Birinji gezek esidyarin
we all living for america
Pikirlenişiň hili - durmuşyň hilini kesgitleýär. D.Banera
Durmuşym garym-gatymmyka diýdim şuwagt
5-nji oktýabr halkara mugallymlar güni. Baýramyňyz bilen hormatly mugallymlar!!!
5-nji oktýabar halkara ýylgyrmak güni. Ýylgyryň! Ýylgyryş ýüzüňizden gitmesin! :)☺☺☺
Salam hemmelere, kimler näme edýär...
Salam. Mena inlis dili owrenjek bolyan sozluk yat tutjak bolyan. Nadende ansat calt kop soz yat tutup bolar?
Kimler sözünin yalnuşlygy hakda pikirlenyan
salam edere ish tapamok
men sen on bilyansin oytyadim @Vettel,
Bilmesine bilyan, emma, mana az bolyar. @charymuradovna,
salam, guymenyas oza birzatalara
Köpetdag stadiondaky futbol örän çekeleşikli boldy, 1 : 1 hasap :)
haysy komanda