MyratDowlet

Täzeje

25

0
Bloglar | Azerbeýjan Ermenistanyñ 10 - larça tankyny bombalady. 29.09.2020

kimiň kimdigini urş ýüze çykaraýarow. Türk, pakistan dagylar azeriniň arkasynda, rus, amerikan, fransýa ermeniň ýanynda. Özümä ermenleri erbet göremok, ýöne azeri doganlarymyň tara...

Bloglar | All I Did Was Restart The Match 22.09.2020

may be i understand not correctly about above. and it will be great to whrite in english. Becuse my english is needing in practice...

Bloglar | All I Did Was Restart The Match 22.09.2020

Hi sir. Firstly i want to informig you about that my english is not so good, So nevertheless i read you artick. It was very difficult to understund. ...

Bloglar | Pyrtykalmy+apelsinmi 18.09.2020

Menem şoňa düşünemok dogrymy aýtsam....

Bloglar | 100 ýaşlylaryň uzak ýaşamak bilen bagly 100 maslahaty 17.09.2020

Ölümem bir ýokluk dälde başga bir ýaşaýşyň başlangyjy....

Bloglar | 100 ýaşlylaryň uzak ýaşamak bilen bagly 100 maslahaty 17.09.2020

Her kime manyly ömür nesip etsin....

Bloglar | 100 ýaşlylaryň uzak ýaşamak bilen bagly 100 maslahaty 17.09.2020

Mekdepde ka Görogly eposy sapagyny geçenimizde Görogly 120 ýaş diläpdir diýýär. Soňra uzak ýaşandan soňra ökünipdir diýilýär "käşge 120 ýaş dälde perzent dilesedim" diýenmi...

Bloglar | 100 ýaşlylaryň uzak ýaşamak bilen bagly 100 maslahaty 17.09.2020

Her kim uzak ýaşasa gelýändir dogry. hemem ölümden gorkýarlar olam dogry. Ýöne ölümem bir nygmatmyka diýip pikir edýärin. Sebäbi şeýle bir ýagdaýlar bolup bilýär welin "ölsemde d...

Bloglar | Gawun, garpyzyň peýdalary 16.09.2020

Garpyz barada aýdanda bolsa bir tanyş böwregi agyryp lukmana barýar. Olam derman ýazyp berýär "şulary al, gowlaşarsyň" diýip, içinde bir derman has gymmadyrak ekeni welin başga tanyş dog...

Bloglar | Gawun, garpyzyň peýdalary 16.09.2020

Peýdaly makala. Gawun Merkezi aziýanyň önümidir. Hany apelsin hytaýyňky, mekde amerika, kartoşka peru diýýälerä. Edil şolar ýaly gawun hem merkezi aziýanyň önümi. Meň bir ýaşuly t...

Bloglar | Ilkinji adam haçan peýda boldy? 16.09.2020

Teswir ýazanyma puşman etdirdiňizaý. ...

Bloglar | Ilkinji adam haçan peýda boldy? 15.09.2020

Ok @missmeri onda saňa sorag. Sen haýsyna ynanýaň?...