NazarSTG
Bakyýew Muhammetnazar

Bakyýew Muhammetnazar

Täzeje

70

0
Bloglar | Türkmenleriñ sany 5 milionmy ? 23.11.2020

Meselem getireýin, Hytaý ençeme wagtlap Ýaponiýanyñ, Hindistan Angliyanyñ, Awstriýa Germaniýanyñ, Gresiýa bn Arabystan Türkiýäniñ ençeme ýyllap hatda asyrlap golastynda galdy. Şuwagt...

Bloglar | Türkmenleriñ sany 5 milionmy ? 23.11.2020

@Tokmak gardaş menä ondan göremok düýpli sebäbi bar ýöne ony bärde aýdyp oturmaýyn, hem agzalalyk, biri - biriniñ etini iýme ol Türkmeniñ ganynda bar. Kynam bolsa käbir hakykatlary bo...

Bloglar | Türkmenleriñ sany 5 milionmy ? 23.11.2020

Gaty gowy...

Bloglar | Urşyñ garañky tarapy - Shell shock näme ? 20.11.2020

Dosdym ilki bilen gep söweşip söweşmezlikde gidenok. Uruş näme üçin başlady şony bilmeli. Uruş bolanda eger basybalyjylykly gyrmak niýetli bolsa şo ýurdyñ içindäki guramalar partiýal...

Bloglar | 2 nji Jahan urşuna näçe sany Türkmen gatnaşdy ? 26.10.2020

Güýçli bolmak üçin watan söýüji ynsanlar gerek, watany söyse okaram bilerem dörederem. Ýöne gynansakda köpüsi Döwlete degişli ýönekeýje zatlary hem bilenok...

Bloglar | 2 nji Jahan urşuna näçe sany Türkmen gatnaşdy ? 26.10.2020

Dogry aýtýan hak berýän, ýöne indi öñki Seljuklar ýada öñki ýigitler ýoga. Üns ber, öñ güýçli bolan döwletlerin köpüsi şuwagt ejiz...

Bloglar | 2 nji Jahan urşuna näçe sany Türkmen gatnaşdy ? 26.10.2020

Dogry aýtýañ dost ýöne ýurdumyda gynansakda jahyllar, "söýgiden ýandym" diyip ýörenler köp, beýle bolsa hijem ösmeýäs, ösmek üçin ýyllar gerek dost...

Bloglar | 2 nji Jahan urşuna näçe sany Türkmen gatnaşdy ? 26.10.2020

Şu ýerdede öz çykalgalaryny pikir etýälerdä... "Russiýanyñ ýekeje özi aldy" diýmäni küýseýändir şonça adamlarymyzyñ ölmesine garamazdan......

Bloglar | 2 nji Jahan urşuna näçe sany Türkmen gatnaşdy ? 26.10.2020

Hawa dost, şuwagt Russiýadan emperýalizmiñ ysy gelýär. Elmydama şeýle bolan. Häzir birden diýelidä biz Nato girjek bolaly bizi nätýäler... Umuman her işde Russiýanyñ eli bar. Muny ý...

Bloglar | 2 nji Jahan urşuna näçe sany Türkmen gatnaşdy ? 26.10.2020

Ýok dost orslary ýigrenemok, bolan zady aýtýan, biraz üstüne basan bolmagym ahmal ýöne şolañ hemmesi dogry zat. Türkmene hijem ors dost bolan däldir. Muny hemme kişi diýen ýaly bilýär...

Bloglar | Eýranyñ dagamak howpy ? 13.10.2020

Hmm... Eýranda ogurlyk bolsa, ýada başga bir erbetlikler bolsa halk tarapyndan gaty erbet öldürilýärler eken. Wideosyny görüpdim, ogurlyk edipdirler wln ynanaý göni soýýarlar mal soýan ...

Bloglar | Eýranyñ dagamak howpy ? 12.10.2020

Azerileriñ asly Türkmena dosdym, aýtýana olar bize Türkdenem ýakyn, ýöne kabirleri bilenok...