Schastye
Şasenem

Şasenem

Täzeje

87

26
Bloglar | Daşky estetika we içki bulam-bujarlyk. 12.09.2019 ý.

Towugyň aýagy :D ...

Bloglar | Güýçli bolmak barada 12.08.2019 ý.

@LIDER by#güýçli :D...

Bloglar | Düwürtikler barada... 20.06.2019 ý.

@Nejis erbet tasir edyan bolsa aptekada satylmazdy, gushkelle :-/...

Bloglar | Düwürtikler barada... 20.06.2019 ý.

@Dipsomaniac nache?...

Bloglar | Ömrümiň dowamynda men şu zatlara akyl ýetirdim 08.06.2019 ý.

Profildaky surat ýaly surat mende-de bardy, özümiňki :)...

Bloglar | Ömrümiň dowamynda men şu zatlara akyl ýetirdim 08.06.2019 ý.

Soňky döwür hemme zat çalt geçýär welin, gorkup başladym. Soňuna geldimmikäm?!...

Bloglar | ....... 08.05.2019 ý.

1) 70 ýyllyk ömründen soň tükeniksiz dowzaha gidenok adam. Dini ýalňyş öwrenipsiň. Gabyr azaby dp bir zat bar, kyýamat gününe çenli adam eden günäleri üçin gabyr azabyny çekýär, e...

Bloglar | Diyjek bolyanym 04.04.2019 ý.

Harp ýalňyşlamma afedersiniz, T9 işte :D...

Bloglar | Diyjek bolyanym 04.04.2019 ý.

Negatif ekenin, başgalaryny bilemok, ýöne meňä düýnimden şu günim gowy, geçmişe tarap seredýäň, nähili samsyk ekenim diýýäň özüňe. Sen özüň biraz pozitif düşün, sen içiňd...

Bloglar | Göriplik näme? 29.03.2019 ý.

Skrin edip kursdaşlamma okap bereýin ertir, belki maňa görüpçilik edýänler azalar :D...

Älemjahan