Schastye
Şasenem

Şasenem

Täzeje

76

21
Bloglar | Düwürtikler barada... 20.06.2019 ý.

@Nejis erbet tasir edyan bolsa aptekada satylmazdy, gushkelle :-/...

Bloglar | Düwürtikler barada... 20.06.2019 ý.

@Dipsomaniac nache?...

Bloglar | Ömrümiň dowamynda men şu zatlara akyl ýetirdim 08.06.2019 ý.

Profildaky surat ýaly surat mende-de bardy, özümiňki :)...

Bloglar | Ömrümiň dowamynda men şu zatlara akyl ýetirdim 08.06.2019 ý.

Soňky döwür hemme zat çalt geçýär welin, gorkup başladym. Soňuna geldimmikäm?!...

Bloglar | ....... 08.05.2019 ý.

1) 70 ýyllyk ömründen soň tükeniksiz dowzaha gidenok adam. Dini ýalňyş öwrenipsiň. Gabyr azaby dp bir zat bar, kyýamat gününe çenli adam eden günäleri üçin gabyr azabyny çekýär, e...

Bloglar | Diyjek bolyanym 04.04.2019 ý.

Harp ýalňyşlamma afedersiniz, T9 işte :D...

Bloglar | Diyjek bolyanym 04.04.2019 ý.

Negatif ekenin, başgalaryny bilemok, ýöne meňä düýnimden şu günim gowy, geçmişe tarap seredýäň, nähili samsyk ekenim diýýäň özüňe. Sen özüň biraz pozitif düşün, sen içiňd...

Bloglar | Göriplik näme? 29.03.2019 ý.

Skrin edip kursdaşlamma okap bereýin ertir, belki maňa görüpçilik edýänler azalar :D...

Bloglar | Aldananlar... 27.03.2019 ý.

@kilogram adamlara akyl satar ýaly akyldar däl men, özüme gerek, ýöne düşünjelerimi ýazdym, galanyna öz düşünişiňçe düşün...

Bloglar | Sizinem durmushynyzda sheyle biri bamy? 26.03.2019 ý.

@Garadaşly ýok :)...

Bloglar | Sizinem durmushynyzda sheyle biri bamy? 26.03.2019 ý.

Bardy... Ýöne gitdi, indem ökünip, ikinji şans soraýar, ýok diýdim. Sebäp bir gezek giden ýene gider....

Bloglar | Sizinem durmushynyzda sheyle biri bamy? 26.03.2019 ý.

@Garadaşly baý baýu iller iller...

Älemjahan