Schastye
Şasenem

Şasenem

Täzeje

133

27
Bloglar | Poker stoly 13.05.2020

Muny okanlaram seň aýdýanyň "dogry" diýip pikir ederler.... ...

Bloglar | Poker stoly 13.05.2020

Hahahahaha :D...

Bloglar | "Sen şol aýdymyñ sözlerine düşünýäñmi?" 29.03.2020

Wakyr (Armytgül - etegim ketegim) Monty akga kim gaharyňy getirdi? ...

Bloglar | Borç 26.03.2020

Köptaraplaýyn pikirlenmegi başarmaly .........

Bloglar | Koronowirusyň bardygyny görkezýän alamatlar 16.03.2020

@white entäk öwreneýin azajyk, onsaň nesip bolsa ...

Bloglar | Şansmy ýa-da bilim? 01.03.2020

@Tarcetti biziňki soňuna geldi, ýokary bilim, orta bilim, başlangyç bilim hersi bir hünär berýär, öz saýlan ugruňa görä indi düşündiňmi, orta mekdep barada däl ...

Bloglar | Durmuş – goýum hökmünde 28.02.2020

Ola şeýle ...

Bloglar | Şansmy ýa-da bilim? 28.02.2020

@Observer druk, men hem shol pikirde, ýöne bilim bn bagly ýerlerde hiç zat bilmän şansyň çüwmegine garaşmak bu samsyklyk, bilýän soraglammyň nesibäme düşeni üçin men şanslymy, ýa ...

Bloglar | Şansmy ýa-da bilim? 28.02.2020

@Tarcetti düşünmez ýaly zat ýoga ol ýerde...

Bloglar | Şansmy ýa-da bilim? 28.02.2020

@rosso men mydama içgili Rusya ...

Bloglar | ÝOKANÇ KESELLERDEN GORANMAK 09.02.2020

Koronovirusa menzeyar in birinji surat...

Bloglar | Ideal geliniň obrazy 24.01.2020

Iň birinji punkta gülkim geldi :D...