Schastye
Şasenem

Şasenem

Täzeje

80

24
Bazı şeylerden geç kalmışız, hata yapmışız, ama sonunda anlamışız, büyük bi tecrübe kazanmışız.
Devam et, daha cok hata yap, daha cok tecrube kazan o zaman
@Jepax özüm bilerin :)
Aslynda:
Poýuz gelýär haş-haşlap,
Tüssesin göge taşlap.

Meň jigim:
Samaýot geýýä haşşaşap,
Tüşşeşün göwe taşşap.

:D :D
Ulalmaday señ jigiñem)
@kowum hawa-da :) biziňem wagtymyz seňkä görä ýöreýär, ýa siz tarapda çagalar her aýda bir ýaşaýarmy?
Oyun etdim, öt günâmi
Inflýasiýany peseltmegiň bir ýoluny düşündim, çok işe yarar bence, ama bunu benden başka isteyen varmidir bilemiyorum. Hem de faydası çok olacak, üzgünüm ki destek yok. Bu yüzden çok önemli düşüncelerim içime gömüldü ve salah rol yapmayı tercih ettim.
Molodes, edil geshibem dur sanga samsyk bolmak, rol yapmasanam basharyang
@Jepax afferin de, bolmasa goz degirersin :D
@Schastye, namane goz deger? Menem sheyle salah bolaysam dip goz degiler mi? :D
@Jepax salahlygyma goz degirtyan diyyan :D
Uçotjuk näme zat by? Aslynda счетчик bolmaly :D
Harplaryny kirilde yazanyn bn birzat uytgedimi?
@Jepax hawa, aslyny kirilde yazanda shyotchik bolyar, uchotjuk dal :) shunu goremez hale mi geldin?
3 yyl mekdep okan ata-babalarymyz diyipdirler sheyle bashda. Gulkunch yeri yok.
@MissHappy olara görä biz köpüräk okadyk, biz düzetsek günä däldirle :)
@Schastye, duzetmek gowy, onda hasam ''tok hasaplayjy enjam'' diyelin))
@Schastye, bayba, ucotcuk diydin name, chyotchuk diydin name ikisem yalnysh boljak bolsa akyldar dogan?
@Jepax Miss Happy inki has dogrysy :) turkmenchesi, men prosto ruschasyny dogrulajak boldum
Köp beyle köçe dili arasyna rus dilinde agtarylan sözler
Gaudy vpn dp zat barmy?
Owadan broshkan bar eken
@LIDER sag bol, garaňkylykda gizlenmek gowumy?
Çagalar bilen şänik döwmek, öz çagalygym ýadyma düşdi :)
Yanynyzda sinek uçsada yazyn diyerdi sakallaşlan biri
@Tatabit onda näme üçin ýazmadyň sen :)
Siziň trollar :D
Aptalın tekiyim :-/
Bi de korkak, kalın kafalı
Gud moniñ
Hawa tank tank
@Tagtabit, bit druk tankmy ýagdaylar
@Lider hawa dade. Senki nahili? (Yagdayyng)
@Tagtabit, ay menem sencerak
Isak Danielson - Broken #musicforsoul
Isal Danielson - ending #soulmusic
İşşasse yenge, meni taglap bir zatlar çyrşapsyn wölü pikir pozulan eken. Sögünen bolsan dp sorayan
Saýt doňan bolýamy? :D
Biri ýüregiňe düşüp başlasa baryp äňini owradasyň gelýär welin, öz äňiňi gysypjyk oňaýýaň, nämemiş gyzmyşym-da :D
Sen gaharly pikirlen hemmesinde iki nokat uly D barlay. Gaharyna içip gülüp otyrkan yazyanmy barigem?
@Tagtabit :D hawa, hä goýkdunmu?
Ay yok, normal sen ün
@Tagtabit :D geň göreniň alnyna diýýä
Älemjahan