Schastye
Şasenem

Şasenem

Täzeje

89

27
Käbir adamlaryň psihologiýasy şuňňalak: ne mogut sebe pozwolit maşinu, başlanýar, motory gowy däl, benzin köp ýakýar, ýa bolmasa bir gyzy diýeli, kogda ne mogut imet etu dewuşku naçinayut obliwat yeyo grýazýu eehhh seraýa massa #mneletatohota
Soyyan seni
Fristayla, fakamakago :D @pikirchi,
Sana kan soraglarym yatyr soralmadyk
Yashap gaydan yer sharynda adamlar nahili kopelyar bizinki yalymyz yada uytgeshikmi?
Sizin ikinizin ekiz ekizden chagalanyz bolup bagtly yashan, alyn menden bu kadar
Wakamakago eken :D oops
Olaryn ganlary sizinki yaly gyzyl dal, mawy :D wakgish @pikirchi,
Gup zynmaly yerinde aydyn @rosso,
Keýpiñ otduşi öytýän :D
Yeap, bir kile chekeyinmi :D @Hypatia,
Imet devushku diymayda, radi Boga :D
Pikirchi lak atyar weli hemme yerin oynayalay
Lak atybam bilýämi ol? @rosso,
Gyzgynjak çopantelpekli çaý arybally, griby tuda syuda edýär #oouuuuhyeah
Yesli ty ne moya, nam wsemu miru neçego goworit
Shon copantelpegini azrak atmaly shastye
Kelläňe täsir edýämi? @Clumsy,
@Schastye, beter tasir edýar )rahatlandyryjy
sen 10 esse kop at bary bir senki mundan beter bolmayar schastyejan
Toy hachan? Mamamlara baramda sadakana gorunip gecheyin :D @Gangster,
@Schastye, yene 3 yyldan, ona cenli yol ugrdaky baglykda ozune seretdir))
Şo ýerini maňa köp maslahat berýäň wölün, saňa täsiri gowy ýetipdir öýdýän @Gangster,
Geliň onda bugaralyň :D
Ya greyu şastýe wnutri, smotri oni s toboyu swyazana #yelka #şokolad #çuh çuh #çihua mihua
Ono* çýortf t9
Mena yekelikden kavagt kellam uytgeya wn sen kellan nameden uytgeyaray shastye?
@Clumsy, :D ya dumayu her kimem vnutri sebya nemnogo Schastye :D no ne stavyat na pokaz. A ona ne boitsya :D
Eto pesnya detoçka, yeshyo yolko poyot arçagüliňki @Molniya13,
@Schastye, prikol ne ponyala dayza
Gyz görse oglan dünýäniň iň dogruçyl iň romantik adamyna öwrülýär, oňa şondan başga hiç kim gerek däl, gelin edip alansoň bolsa şahly döwä, iň ýalançy, ikiýüzli adama öwrülýär, iki üç sany gezýänli adama öwrülýär. :-| @baheyr
Salowmaleykim
Köp sagbol
ay goyday schastyejan
Seni bir ýerde birahat etdimmi? Ya birilerini birahat etdimmi, bar bolsa beýle ýagdaý arkaýyn aýdyp biler, ya da aydyp bilersiňiz. Kim näme pikir etse kän bir tapawudy yok, ýöne saňa yazdym/ýöredim ya da sana romantik hereket etdim eyle beyle pikir etmesinler başga zat hiç :D
Aşakdaky pikiriňe süsdürip diýdim, başgalaryň etjek pikiri umurundaysa, neyse @Baheyr,
Haas aşaky,gyz maşgalalar diýip başlaýan @Baheyr,
Bolýar sagbol
Ýadow
shony aydayn diydinmi schastye dost
@Schastye, ýadap galan
2 ýaşly jigimiň ýaralaryna ejesi maz çaldy wölün, awatdymy nämemi, aglap gaçdy-da: "özüňe çal eje" diýdä :D Allajan
Wpnleri bir ýapmaýmalydare, bir topar samaksumaklar üçinem biz kösenmeli
Uchup ishleyar dp owunsem
oda yapylsa
Kompyuter ishleyan vpn bilyan bolsanyz aydayyn
puluny maslahat beryan
Düşünmegem aňsat däl wölün, düşündirmek has kyn :) gardaşlar, saýytdaşlar
Sakaldaşlar diýip okapdyrys
Gurdow diýip birine ýüzlenenlerinde gowurdak diýip eşdişim ýaly, bir gezegem Taganow diýenlerinde Tarzanow diýip eşdipdirn @Garadamakly,
Bizi adamlykdan çykaran düşünjelere uýmazlygam, şeýle düşünjelere boýun bolmazlygam ýeňişdir belki :)
Sadalar zyýan çekýär diýip sadalygy taşlamak, dogruçylyň dosty ýok diýip ýalan sözläp başlamak meselmler, ýene goşuberiň sizem
Name bilen iymitlenyan?
In uly urush adamyn oz icindaki nebsi bilen edyan urshudyr diyen yaly hadys bar bolmaly. yone sen muny nadip pikirlenip bildin shona aklym alanok
Ylhamyňa bereket
Hakykaty bilýäkäñ gürläbilmezlik
@rosso, shol hadysy menem bilyan, nebsimi her yeninmde ruhum bir basganchak beygelyar
@pikirchi, howadan iymitlenyan, gel iysen :)
Gürrüňdeşlik, pikir alyşyp berişilmeli saýtdaky dymyşlyk
yatsana huday diyde
Ýyly ýer tapaňsoň dagy uzak ýoldan soň, bide ölümden döneňsoň, sen ýatmaly Hudaý diýip @Gangster,
@Schastye, yeap nirden goçurdinay
Uyku ölümün kardeşidir
Awariýa bolduk, ömrümde birinji gezek, şondan, onsaň şony aýdaýyn diýdim :)
Awariya bolmak modamy? Dowzah nahili eken
Gechdigi bolsun birinji we insonkysy bolsun, yaman erbet zat bashymdan gechipdi
Görüşiň ýaly ýer eken @Dipsomaniac,
Ämin, dilegleň özüňe barsyn kabul bolup @pikirchi,
@rossoň pikirine goşulýan,geçdigi bolsun!
Älemjahan