Tagtabit
Adym Tagtabit

Adym Tagtabit

Täzeje

0

1
Gyzyň goltugy tüýden ýaňa derläp, porsap dursa nähili bor? #sakallylar
Oglanlanka menzar :)))
emedeklap bararsynam welin, yorap gaytmaly bolarsyn yzyna
Eliň paketli gezmeli bolar
corege calybermeli mesge bolar
corege calybermeli mesge bolar
Kıyamet gelse de kopsak #demüş
Nereye kopacan?
@Schastye, babamyň ýanna
Baban jennetde sana garashyamy? @Tagtabit,
“Güýmenje” ýazgyny menden başga da “Gelneje” dp okan barmy? #sakallylar
Gozun dine gelnejede bolanson sheyledi a tak mena guymenje dp okapdym bashdada
*sheyledir
@pikirchi, kelle kän gowdäl däde
2nji cuysheden son nadip okasanam bolyar
@rosso, 1-2 sansy täsir etmeýä däde
Eline tut çybyk berip saýgyladaýsaň gyzlaň birine.
Saunada, ýaprakly çybyk bn
Sauna problema bolup durmy yada gyz? :D
@pikirchi, pul däde, pul
@Tagtabit, sauna akidende gyzyn ozi toleyan wariantlaryndan tapaymaly ekeninda :D
@pikirchi, o waryandynda chybyk gaty deger :D
@pikirchi, olar ýalysyny tapar ýaly widimiz ýoklaý:D bolmasa bu çaka alykgaçardylar
@Tagtabit, esasy dashky owadanlyk bolmaly dal yuregi owadan bolmaly by Line (mobimeet) :D
@pikirchi, owodonnuguň duşmannary diýýä diplomat
Buggardy ýaranlar
Deriň buggaranny görýänçäň ylga #diýýä #türkmönaga
Reska basseyka bokaysen, son ish gutaryaram
Makgregyrr ejjeňň...
Figurasam hiç wölü surata düşüp durmasy nämaý? Ýa gorkuzýalarmyka neressäni
Ertekilerdäki “Ak atly şazada” diýýänleriniň atynyň reňki nämä geregaý #sakallylar
Gijäň şu sagadynda kädä depdi şu sorag
Hakyky. Sähel nokat degsede kir gorunyaraou
I don’t care at all #diýýä
Namanny pikir ýogaý #sakallylar
dostlukda 2 oglan bir gyzyn USSUnde urshup otyr, ana namanny pikir
agy o birinin soygulisi:D @Dipsomaniac,
Pikir etmage wagtymyz yok
@batyrgyzy, seň dagy pikiriň gutarmaly dälä
Merjenjanymyň ýazan pikirlerini göternip bilmän ýapyldy saýt
Demini zadyny dürsäp, indi indi özüne gelip açylyp durşy
bey diyme oynatgysyn ashyryp beter edaymesin
@Gangster, habaram ýokdyrlaý açylanyndan, inş
@MissHappy, 5 sany kameraçy senden
In songky pikir yazyp galana shastyady, shonyn songky pikirini okamda yuzum murshup icine chowrulyar,saydam sheyle boldy oytyan
Merjen geldi oba, işşässe geldi toba
“Azar ölüp geldim, maňa ünsem beteňzok” diýýä welin hiçiňiz düşüneňzok
Suratlar ýakylap başlady beýlä, görüňdä
Ýakynlap*
reska nemetda dade :D
@Dipsomaniac, tnt yaly zatdyr öýdüp gorkýan:D bolmasa beýle uzaga gitmezdi wölü...
belki tnt edil ozudir :D @Tagtabit,
Dodagňyzy goparyp diliň ujyna getirip “tüpp, tüp” edip otyňyzmy osom
Burundaky hazynalaram togalap togalap pitikläp
Bir tuwalede oturanñy yazmadyñ tagtajim
yere bakyp yer chyzyp otyrlar yada patologa tuykurip otyrlar :D
@Ogultac, terbiýesiz bolma ooşşam
@Dipsomaniac, garyň üstüne sary zat bn audiň emblemesini çyzyp ýörenlerdä:D
saryn kichisimi ulysy :D
@Dipsomaniac, audi embleme ýasamak ün eliňe alyp toglap durmalysy:D
Älemjahan