Tagtabit
Adym Tagtabit

Adym Tagtabit

Täzeje

12

3
Batyr agaň gyzyny alyp bermediňizaý. Orazada geçdi ana
Batyr agaň saňa bererlik gyzy ýok. Ýitgiňizi daşrakdan gözläň)
Gaw zatmy
Mugt jorasy ba bolsa alybam gaçars
Üstüňe gelse, sen beter üstüne git
Gapdalyňa gelse beter gapdalynamy?
Gitmelimi?
olam ×3 gelse
@Schastye, gapdaldan gelmeýä gülüm
@Jenap_Jon, ýeke ýekeden git
La casa de papeliň soňky sezony eňňere
Görmedik bar bolsa görjek bolp oturmasn
Nairobi gitdi diýipmi?
Nairobi gitdi diýipmi?
Haysy goz bn goryanine bagly, shahsy ozuma beyle seriallary keyp almak uchin goryan, yogsam beyle kan yalnyshlyklara nerwi chydamazdy
@Sehra, mesele şahyslarda däl gülüm. Kinoň özünde.
@Winston, ýalňyşlyklardan keýp alyp bilýän bolsaň içgili görýänsiň beýle kinolary
Sizem saýtlaň birinden gyz tapynyp, bir gün zyňyljagyny bilibem, erkeksirän bolp gördüňizmi?
Ay ýoklaý bit, beyle edenim hic ýadyma düşenok
Şu düşünje bilen - hiç haçan. Ne hakyky durmuşda, ne-de wirtualda.
Şü byr notu üýtgötsöňöm eýýäm özüňkü wolýa
Şony halap, ýakynlatdym, ýakynlap aldym. Hemmesini almadm
beyinsizlerin sozlerem indi trend bolyaray bit. nace samsyk zat aytsan shoncha hem trend
ozlerinde kelle bolmasa shey diymelida. olara bir neme vn lider kakankam sheyle ekeni:(
Bulara kellesiz diýip biljek däl. Sebäbi esasy günä bularda däl. Spros bar ýerinde, predloženiýe döreýär. Bu ykdysadyýetiň kanuny. Halka şularyň "döredýän" zatlar gerek/ýaraýar/bolýar (gereklisiniň aşagyny çyzmaly). Bulara näme, at gazansalar, pul gazansalar bolany.
@Tokmak, menem shony diyyan, dinlemesek chykarmazdylar
Terjime täç
@rosso, geçmeýän zat reklama edilýä dädemrosso
@Tokmak, halkda kelle ýok diýýäňdä onda? Plus olaram halkdan çykanlar.
Bu wagt ösüş/geçiş döwrümiz. Hemme zada wagt gerek. Eýýäm Ka-Re, Gayo ýaly özi döredýänler bar. Beýlekilerem kritika köpräk ýagyberse, döretjek bolup ugrarlar.
Teleşkaly toý edýä uly il. Bir paket daş bn lazer alyp aşagyna geçiş
bashga oba toya gitsen dashdan yadayan
@charymuradovna, tans edýän gyzlary daşlap, ýüzüne gözüne, eýlesine beýlesine lazer tutyp
Toya gitsem menem , kola icip hezil ederinay
Öňler dönükleri daşlar ekenler @charymuradovna,
@Tagtabit, koynegne patlap dash degya tans etmage goyanaklar. edil lazer dovru kichirakdik
Ölüm, ölüm dediğin nedir ki gülüm? Ben senin için yaşamayı göze almışım. #yapştırr
senem kate azajyk manylyrak zat yazyan bit aga
@charymuradovna, biraz edebiyat yapah be usta
Usta ýerine *gülüm goýsaňam bor
:D :D ahaha
@Tagtabit, gülüm diyaysene. yap bari edebiyat
@charymuradovna, söýüşýesmi osom?
Ana, toý suwrat paýlaşyň soň
@Sehra, senem sagymda oturarsyň gülüm
svidetel bolupmy? Öňünden aýt ondo
@Sehra, ýok, ikiňize birden öýlenjek
@charymuradovna, ana bagtyn acyldy
@Tagtabit, soyusheli soyusheli
@tekegyzy, onem bagtym yapyk daldi
Mammammiýa, bonjur
Meteoridemä ýolda diýýä. Algy bergileňňizi nemediberiň
Meňä bar gynanýan zadym gyzlary söýüp ýetişmedim
name mun km uzakdan gecmeli?
Bella çäöü
Yzy yarasyn (((
Gyzlar, ÝAGlyk daňynyň wara
Gelishene gelishyarem yaglyk
Azyrak iýselerem bolýa ýa:glyk daňjak bolup gynanandan
Ýaglyk, öýme, gyňaç - artykmaç agram gelin-gyzlarymyza. Toýa-tomga daňynylsa (islege görä) bolýar. Gündelik gerek däl.
Üç harpy ýöriteläp uly harp bn ýazypdym sakallaşlar.
Yaglary gizlar yalymy?
@Tokmak, hemme kishi siz yaly dushunse bolmayamy
Myrat mollañ pompozajygyny görusn öýdýän
@Sehra, gördüm, ony göz öňünde tutyp ýazmadym ýöne.