@kararsyz

Ulanyjy ady: @kararsyz
Ady:
Jynsy: Erkek
Baly: 2
Like sany: 64