myhman
myhman

myhman

Täzeje

11

9
Bloglar | Poker stoly 13.05.2020

mesele baglty(happy, mutly) bolup bilmekde, bayam bolsan garybam bolsan...

Bloglar | Men özümi aýamadym hiç ýerde 31.03.2020

goshgylyk cheperchiliga yok, aytmak isleyanini goshgy formunda aydypdyr...

Bloglar | ÖKÜNMEK 20.03.2020

balygy howlukmach iyenin uchin okunipsin, okunmegin peydasam indi her balyk iyende gylchyk yaly yatladyp durar...

Bloglar | Hytay we Uygurlar 23.12.2019

tekst mana degishli dal, bu yazgyny turkçe wideonyn tekstinden kopyaladym, habarly bolalyn diyip https://www.youtube.com/watch?v=bG1HouNxnfg ...

Bloglar | Diyjek bolyanym 05.04.2019

bagt dushunjesi kysyr dongu(порочный круг)...

Bloglar | Diyjek bolyanym 05.04.2019

bagt dushunjesi kysyr dongu(порочный круг)...

Bloglar | Hemmelere sorag.... 05.04.2019

Olaryn soyga matachligini nirden bilyaň, olaryň beyle problemasy yok bolup biler,sen oz yanyňdan olara yok yerden problema yuklap onam çozjek bolyan bolup bilersiň...

Bloglar | Ýeriň aýlanyşyny näme üçin duýmaýarys?! 27.02.2019

Onça energiyany nirden alya, üznüksiz aylanyp dur...

Bloglar | Maýmynlar 4 boldy waý halymyza... 10.02.2019

Biz bananelerden degiliz biz idealiz. Elbetde bizem şu jemgiyediň adamy, jemgiyediň hasiyetlerinden bardyr bizdede. Iň azyndan özümde. Kim name etse özüne edyarden çak alsak her kim islan za...

Bloglar | Çaga terbiýelemek barada bellik 13.01.2019

Başynda çagam ýok diýeniň bir tarapdan gowy bolupdyr, sebabi meň pikirmçe ilki çaga terbiýesini başyňdan geçireňsoň maslahat berilse gowy bolarmyka diyyan, her temada-da şeyle, tejribes...