myhman
myhman

myhman

Täzeje

2

1
Bloglar | Diyjek bolyanym 05.04.2019 ý.

bagt dushunjesi kysyr dongu(порочный круг)...

Bloglar | Diyjek bolyanym 05.04.2019 ý.

bagt dushunjesi kysyr dongu(порочный круг)...

Bloglar | Hemmelere sorag.... 05.04.2019 ý.

Olaryn soyga matachligini nirden bilyaň, olaryň beyle problemasy yok bolup biler,sen oz yanyňdan olara yok yerden problema yuklap onam çozjek bolyan bolup bilersiň...

Bloglar | Ýeriň aýlanyşyny näme üçin duýmaýarys?! 27.02.2019 ý.

Onça energiyany nirden alya, üznüksiz aylanyp dur...

Bloglar | Maýmynlar 4 boldy waý halymyza... 10.02.2019 ý.

Biz bananelerden degiliz biz idealiz. Elbetde bizem şu jemgiyediň adamy, jemgiyediň hasiyetlerinden bardyr bizdede. Iň azyndan özümde. Kim name etse özüne edyarden çak alsak her kim islan za...

Bloglar | Çaga terbiýelemek barada bellik 13.01.2019 ý.

Başynda çagam ýok diýeniň bir tarapdan gowy bolupdyr, sebabi meň pikirmçe ilki çaga terbiýesini başyňdan geçireňsoň maslahat berilse gowy bolarmyka diyyan, her temada-da şeyle, tejribes...

Älemjahan