@white

Ulanyjy ady: @white
Ady:
Jynsy: Erkek
Baly: 0
Like sany: 112