white
White

White

Öwrenje

276

20
Hormatly agzalar giç ýagşy.
Kitaphanada kitap bazasynyñ doldurylmagy barha giñelýär, wagtal-wagtal agzalarymyzdan hem gelip gowuşýan kitaplary biz saýtymyz boýunça erkin ýüklemäge mümkinçilik döredip, ondan her bir agzalarmyzyñ ulanmaklygyna şert döredýäris.
Ýakyn wagtlarda ýene-de birnäçe kitaplaryñ goşulmagyna garaşyp bilersiñiz, häzirki wagtda tehniki sfera bilen baglanşykly bolan ýokary okuw mekdepleriniñ kitaplarynyñ goşulmagy dowam edýär.
Saçyň gellimäöü?
Ertirde gije şuwagtlar pikirde"siz dagy maňa köşiň somsasyny getirip bermelä"diýýän hem sendiňmi?
Kitapdan bashga uytgeshme planynyzda barmy ? Meselem goyulyan suratlary saytyn ozi kiceltsin
@rosso, Nämä howlukýaň? Ýene bir garaş 30 ýyl, wagt känä entek.
@rosso, Ýene bir 30 ýyldan emoji goýmak mümkinçiligini dörederler, ondan soňdagy seniň aýtýanyňy ederler.
@Observer, emoji unut. beyle zat hic wagtam bolmaz.
Salam hormatly agzalar!
Bu gun irden tehniki işleriñ ýenede dowamy geçirildi:
* Birnäçe wagtlap like meselesi tehniki işler prosesinde boldy. Häzirki wagtda agzalaryñ toplan like-lary 0-a düşmek näsazlygy düzedildi, öñki toplanlary bolsa yzyna gaýtaryp berildi.
Bu mesele boýunça soñky gezek @Observer agza ýüz tutdy.
Nicklerinde ñ,ý,ü,ç,ä,ö, yaly harp barlaryń liçkasyna girip bolonok
@Jenap_Jon, Näsazlyk bellige alyndy, üstünde işleniler sagboluň.
@white, ine muny oňardyň menem duýduraýyn diyip ýördüm sagbol.
@Gnusmas, kemçilik ýüze çyksa habar etmegiňizi haýyş edýän, agzalarymyz näçe tiz kemçilik barada habar berseler, bu kemçiligi tiz aradan aýryp bolar.
Salam, hormatly agzalar, düýn saýtymyzda tehniki işler geçirildi we käbir düzedişler amala aşyryldy.
* Käbir agzalarymyz profiline surat goýmaklykdan kynçylyk çekýärdiler, esasy sebäp olar .webp formatly suraty goýjak bolup synanşypdyrlar. (@Clumsy) agzamyz bu mesele boýunça soñky gezek ýüz tutdy.
*.webp surat goýmaklyk petiklendi
*täze kitaplaryñ partiýasy toplumlaýyn goşuldy
Ondan dal gowy adamlaryn suraty achyar mydama
Kamerada surata alyan, mb kiceltmek un imo da ugradyan, sosonam sho sursty
*sonam sho suraty barde goyyan, .webp diyyan zadyn namedigna bilenogam wara
@pikirchi, hawa men gowy adam dal
@Clumsy, menem, ikimizem
@Clumsy, doganjygym screen edip, sonam obrezka eday
BILDIRIŞ!
HORMATLY AGZALAR TEHNIKI IŞLERIŇ GEÇIRILÝÄNLIGI SEBÄPLI alemjahan SAÝTYMYZ GYSGA WAGTLAÝYN IŞINI TOGTADAR.
SAGBOLUŇ!!!
Gyzlar shahsa nomyrynyzy oklaberin alem gruppa gosharyn pikirlenip
Yagny, sayt vagtlaÿyn ÿapylar diyyàñizmi?
@Mucize, ortaça 30 minut ýapylar
@white, nähili tehniki işler geçirýäňiz ?
@Batyr, Saýtyň ulgamlaýyn binýadyny kämilleşdirmek
häzir-ä işleýär. ýogsa-da, saýt soňlugy bilen ertire meňzäp ýapylanok gerek?
@Zehra, salam, alemjahan saýty resmi esasda hasaba alyndy :) düzgün bozmalara ýol berilmese administrasiýa tarapyndan saýty petiklemäge sebäp ýok :)
Şu kitaby okamagy maslahat berýän!
Türkmen halkynyň nesil daragty (teke tiresi)
kitap dal white
Kitap dal diyyar white bu nä boluş
No es un libro
@Schastye gidayda yalñyşyañ
@rosso, kitap sözi awtomatiki ýagdaýda iberilýär, maglumat kitaphana bölümine ýerleşdirilen
men yalnyshdym, kitap shol hawa!
white, rosso ýalňyşypdyr
@Tokmak, zyýany ýok :)
Ýakyn wagtlarda, saýtymyzyñ düzgünnamasyna gaýtadan seljeriş we täzelenmeler goşular. Bu barada bloglar bölüminde giñişleýin beýan ediler.
Yssykerem goyup bolaysa
P.S Yone siz bu uytgeshmeleri bu omrunizde gormersiniz.
Tehniki düzediş işleri boýunça, Agza sowgat iber düwmesi häzirlikçe öçürildi. Bu funksiýa stikerler goşulanda gaýtadan dikeldiler.
Tehniki düzediş işleri boýunça, şol bir agzany birnäçe gezek dostluga çagyrmak ýa-da kabul etmek näsazlygy düzedildi
Şu zatlar bilen gyzyklanyan agza barmy
@Justinnaus, hormatly agza, saýtymyzyñ kemçilikleri ulanyjylara kynçylyk döredýär we saýtdan peýdalanmak çylşyrymly bolýar.
Test
Men suratyma goz aylayynda
Coronavirus online
Link: https://coronavirus-monitor.ru/
kompdan girenimde suratlar açanok
@accountant, Ctrl+Shift+R keş restart edip görüň belki kömek eder
@white, açanok barybir
@accountant, sazlamalar bolumine seredip gordunizmi, siz surat gormek mumkinchiligini ishjen yagdayyna gechirdinizmi?
@white, işjeň açykda dur, ýone saýta kompdan girsem güýmenje bolümdäki suratlar açanok
@accountant, siz brauzeriñizi çalşyp görüñ, hazir wariantlar kän belli bir ýerde diýmek kyn, ýöne her ýeri barlap-barlap ahyry kemçiligi anyklap bolar. Explorerdan barlap görseñiz bildirer (Kompýuter WIN bolsa)
Giç ýagşy, Polisiýanyñ Ýol Gözegçilik Gullugy programmasynyñ täzelenmesi peýda boldy, täzelenmede rus dili goşuldy.
ýazan ýagşy!
Şu täzeligi okamagy maslahat berýän!
Türkmenistanda «PÝGG-nyň jerime tölegi» atly
Sayta seretmedinay
@pikirchi, näme mesele ýüze çykdy, baş üstüne?
@white, yok wagtlan, hezil edip, her adamyn adyna nik achdylar sadikdakylar. Taze nik achmak uchin verifikasiya hokman dal eken arkayyn ulanybermeli achandan shondan hezil etdiler
@pikirchi, hukuk kemsitme, ýazgarmalara ýol berilen bolsa biz çäre görüp bileris. Nik üçin nähili düzgün bozmalary bellige alyp bolar?
@white, yo gowy hemme zat ajap
@white15 minut öň @pikirchi, hukuk kemsitme, ýazgarmalara ýol berilen bolsa biz çäre görüp bileris. Nik üçin nähili düzgün bozmalary bellige alyp bolar? hohoho
@white sen arasynda Marsa zada gidip dynç alyp gaýtýaň öýdýän, beýle habarsyzlygy başga näme düşündirjegimi bilemok.
@Observer, maglumatlaryňyzy giňişleýin beýan etmegiňiz gerek
@white, Betýigit diýip saýdyň karoly bar. Esasy ýyldyz hasaba @Betyigit ýöne +100000 başga-da bolgusyz akkauntlary bar. Käwagt öz-özi bilen dialoga giren bolýa, öz-özi bilen sögüşen bolýa, özi bilen disskusiýa gurnan bolýa, öz-özünde öýkelän bolýa. Ýa bolmasa, saýdyň gyzlaryny (arasyn-da oglanlarynam) şahsysyna ýazyp çesat eden bolýa.
@white Hem-de, piramidalary, lohotronlary arkaýyn reklama edýäler.
@white bu zatlardan menden has gowy habarly bolsaňam soran bolýaňaý hä
@white @obserwer, @pikirçi, @batyr_gyzy @alem-jahan ýaly klon akkauntlaram şol mähribanymyzyň döredijiligi.