white

Täzeje

201

6
Hormatly agzalar, saýtymyzyň Android platformaly üçin niýetlenen programma üpjünçiliginiň taýýarlanýandygyny size habar berýäris :)
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
O dünýeli gürrüň
Gowy goshgy keni
gürrün goshgy ekenmi @Nejis,
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
Viktorina №11
Bugun kitaphana bolumimize 7 sany taze kitap gelip govushdy. :)
Admin comment daki yaz dal iber bolmaly dalmi
@Yasyl, dushunmedim siz haýsy ýeri barada aýtýaňyz?
Güýmenje daki comment ler
@Yasyl, barde dogry jogap bolup bilmez bu yerde ideya baglylykdakymyka diyyan
Ertiriňiz haýyr hormatly agzalar, täze kitaplaryň gelip gowşandygyny sizee habar berýäs :) bu gün olar kitaphana bölümimize ýüklener.
Tehniki nasazlyklar uchin bagyshlan. Chat yenede ishlap bashlandygyny size habar beryaris
404 gozleyan sahypamyz tapylmady
@batyrgyzy, chat ishletmek uchin ilki dost bolmaly :)
Ishlemeyandiginden habarym hem yokdy
@MisHappy, aldama duyn imodan aydyp durdyna Chatdan sana hat gidenok diyip
Окей майор Белов
Men size siziñ bir pikiriñde sorag beripdim. Entagem ostanowkada jogaba garaşýar eli gülli!
Dostlashsanam ishlanok chat drug
@pikirchi, bah. Sana ony yazanymdan dine sen habaryn bar eken. Gen gormeli yeri daje menem bilemokdym
2-3 nji sahypalardaky pikirlere jogap yazan wagtyň 1nji sahypa alyp gityä, alyp gitmez yaly, pikir nirede bolsa şo yerden başlar yaly edip bolyarmy
"Viktorina 10" blogymyza @rosso agzamyz dogry jogap bermegi başardy. Utuş siziňki! :)
3 manadyň eýesi tapylmadyla?
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
Viktorina №10
@white, natdim? :)
@rosso, gitdi 3tmt :D:D
registracia eden nomerime dalde bashga nomere iberayda onda 3 manady :)
@rosso, Jogap dogry nomeriňizi bu ýerde ýa-da şahsy çat-da görkezip bilersiňiz :)
@white, 865363058 nomere gecirayin
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
Akylly çaga
@Vettel, :) prodwiženiýe
Akja sular yaly ssylkany nahili goyyanyz? Men goysam uly ssylka goymaly bolyan. Meselem: htttp.............
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
Läle gülüň ýapragy
@white, siz saýtyň adminimi?
@white, onda admine saýtyň mobil wersiýasyny çaltrak düzmegiňi bir agza haýyş edýä diýip aýtsana.
@white, saýta smaýlik nädip goýup bolýaka
@Saparmyrat, smaýlik ýagdaýy häzirlikçe göz öňüne tutulmadyk
@white, Bu blogy önem bir gezek goyupdynyz:)
@Bashkanka, onda indiki goshula. Agzalarymyz uchin :))))
@white, size şahsy hat ýazjak boldum welin gözleýän sahypaňyz ýok diýýä. Ulanyjy adymy üýtgedip beräýiň diýjekdimda. Ulanyjy adymy üýtgedip bolýamyka?
@white, hemem ýokarky pikirde fleşmob başlady öýdýän diýip ýazypsyňyz o näme saýtyň täze wersiýasyzymy? Mundan ýeňyl işleýämi?
@Saparmyrat, in amatlysy taze agza bolmak bolar, siz gaytadan registrasiya etmeginizi hayysh edyan sebabi maglumat servera girenson onun goraglylygy dur. Ony tazeden achyp yapmak bolsa cylshyrymly ish. Amatlysy taze registrasiya :(
@white, oňa nomer ýazmak hökmän däldira onsoň? Mende başga nomer (t.belgi) ýokda
Viktorina 9 soragynyň jogaby berilmedigi sebäpli, onuň jogaby şol döredilen blokda aýan edildi.
Kitaphana bölümimize ýüklemek üçin täze kitaplaryň ýerleşdirilendigini size habar berýäris :)
“Ykbal” 3.Tom’y yerlesdirsene bar bolsa :D
hayyshlara kabul edenzok oytyan
The alchemist barmy?
@Tesla, şojagaş ýerinde kem bardy bilýän ekeniňizä onam
Älemjahan