white

Öwrenje

253

9
Salam hormatly älem-jahan agzalary, teklipler ýa-da soraglar boýunça kemçilik barmyka?
Kemcilik bar, like az goyyalar.
Mowzuklarda Dine bir bolum saylap gozleg edemde, songam indiki sahylalara gecjek bolsam bolumim yityar, yagny hemme bolumlerin arasyndan gozlap bashlayar
Salam printerimi duzetdim :D
Meň ballarym azalypdyr
ball nache kan bilsada dine tazeje agza bolyan ekenin
Minus goýmaly temalara minus goýup bilemok, minus knopkasyny döretmeli, teswir köpeler ýaly 100 bala ýetýänçäň tema açyp bolmaz ýaly etmeli
@Yomudson minusyň deregine hiç zat goýman çykyp bolar :)
Minus bir gowy zat, adamlara ýalňyş eden zatlaryny ýazman düşündirer ýaly
Köpimize gyzykly bolup biler.
Salam, hormatly agzalar, nahili soraglarynyz, teklipleriniz bar bolsa bash ustune. Saytyn duzedish ishleri uzaga chekenligi uchin bagyshlan.
Dörödüňdä
Bagyshlap bilmerin
@white, dereje haçan galarka? täzejeden
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
BILDIRIŞ! alemjahan.net
BMG-NYŇ HASABATLARY BOÝUNÇA 2018 ÝYLDA ÝER PLANETASYNYŇ ILATYNYŇ SANY 7 MILLIARD 600 MILLION
3 milliard 870 milliony erkek jynsly
3 milliard 802 milliony aýal jynsly
Erkek kop ekena
Aýal köpdür öýdýädim
@falso, aýallary öldürip azaltdylar, esasanam tr.de
Bowregini alypmy :D @Bashkan,
@Mad_dream, Owganlarda moda ekeni oňňaly etmek, tr.de köçede atylýar
@Bashkan, gowy etyan ekenler. Bowrek turkdede moda
Azerbaýjan respublikasynyñ territoriýasyndan gelýän şemal akymlary.
Ýeliň akymlary Türkmenistanyň territoriýasynda.
Şo sebäplem harasat gopýa şu wagt
Edil hazir mary normal
Butin gun guychli shemal yone sagat 14:00-15:00 dan son peselmesi bashlar
Şu blogy okamagy maslahat berýän!
HAKYKATDAN UZAKLAŞAN GÖRNÜŞLER
Hünäriňem bilmek gerek eken
Haha :D kelle bolmasada yurek bar eken ))
Salam hormatly agzalar, agzalarymyz bilen birnäçe wagt bäri ýakyn söhbetdeşlikde bolmadyk. Teklipleriňiž ýa-da soraglaryňyz bolsa baş üstüne. :)
yakyn sohbetdeshligi kafede gecirmegi teklip edyan. Oz hasabynyza
Real time edip bolanokmy?
Chatdaky yazysylanlary pozar yaly edip bolanokmy
Yedigen20 agza sabyr et diyip bolanokmy?
käbir funksiýalar ýa aýrylsyn ýa-da dogry - düzgün işlesin
ilki kemçilikler soň teklipler
Stawka bolumini goshup bolanokmy
@rosso, Näme üçin
Teklipler kabul edildi, sagboluň
@frambuaz agzanyň anyklamasy boýunça näsazlyk düzedildi.
Yaşasyn admin aga oleyyyy
@frambuaz, nasazlyk birnache gun mundan ozal duzedildi emma yatlatmak unudylypdyr :)
Thanks , elin gozun dert gormesin agamjan
name yalnyshlyk ol
Älemjahan