RAPUNZEL
RAPUNZEL

RAPUNZEL +4

MucizeM, 24.10.2020
Gadym zamanlarda bir âr-aÿal ÿaśapdyr, olaryñ çagalary bolmaÿar eken. Çagalarynyñ bolmagyny örän isläpdirler. Aradan wagt geçipdir. Bir günem gelin çaga garaśÿanyny bilipdir. Penjireden daśaryny synlaÿarka goñśy öÿüñ bagyndaky owadan güllere we yzly-yzyna ekilen iśdâaçyjy bakja otlaryna gözi dùśüpdir. Edil śol wagt jadylanan ÿaly bakja otlaryndan baśga zat düśünmez bolupdyr. “Ÿa śu otlardan iÿerin ÿa-da ölerin” diÿipdir. Iÿip-içmekden kesilipdir, saralyp-solup baślapdyr. 
Soń ÿoldaśy gelniniñ bu ÿagdaÿyny alada edip, gorkup baślapdyr. Bar güÿjüni toplap, goñśy öÿüñ bagynyñ diwaryna dyrmaśyp, baga giripdir we otlardan bir gysymy dolÿança çöplâpdir. Ol baga girmek edermenlik talap edÿärdi, çünki ol ÿer güÿçli bir jadygöÿüñkidi.  
Gelin ÿoldaśynyñ getiren otlaryny iśdâmenlik bilen iÿipdir, ÿòne bir gysym otlar oña ÿetmändir. Ÿoldašy ertesi günüñ agśamy çáresiz, ÿene baga giripdir. Ÿöne bu gezek jadygòÿ oña duzak gurup garaśypdyr. 
“Bagyma girip, meniñ ösdürÿän zatlarymy nádip ogurlarsyñ sen?!” diÿip jadygöÿ gaharlanypdyr.
“Bularyñ hasabyny bermeli bolarsyñ!”
Gelniñ ÿoldaśy ôzüni bagyślamagy üçin jadygöÿe yalbaryp baślapdyr. Aÿalynyñ çaga garaśÿanyny, bagdaky otlardan nähili iÿesiniñ gelenini, śol sebäpli iÿip-içmekden kesilenini aÿdyp beripdir. 
Jadygöÿ aÿal sesini biraz ÿuwaśadyp, “náçe isleseñ alyber, ÿöne bir śertim bar. Bábegiñiz dogular-dogulmaz ony maña berersiñiz. Gelniń ÿoldaśy jadygôÿden gorkusyna bu śerti hem kabul edipdir. 
Bábejik dûnÿá inipdir. Šol gün hem jadygöÿ gelip, çagany alypdyr, Rapunzel adyny dakypdyr. Çünki, ejesiniñ eÿdip-beÿdip bagdan iÿen otunyñ gôrnûśiniñ ady Rapunzelmiś.
Jadygôÿ kiçi çaga örân gowy seredipdir. Rapunzel on iki ÿaśyna gelende owadan gyzjagaz bolup ÿetišipdir, jadygöÿ ony bir tokaÿyñ göbeginde belent gala ÿerleśdiripdir. Bu galanyñ hiç merdiwany ÿokmuś, diñe iñ depesinde kiçijek bir penjire barmyś.
Jadygöÿ daśardan öÿe geleninde “Rapunzel, Rapunzel, uzat altyn saçlaryñy!” diÿip seslenermiś. Rapunzel uzyn ôrülgi saçlaryny penjireden aśak goÿberip , jadygöÿ hem onuñ saçlaryndan tutup ÿokary dyrmaśarmyś. Bu ÿagdaÿ ÿyllardyr śeÿle dowam edipdir. 
Günlerde bir gün karolyñ ogly aw awlamak üçin tokaÿa gidipdir. Uzak aralykdan mylaÿym sesli biriniñ aÿdÿan aÿdymyny eśidipdir. Tokaÿda iki ÿana urnup soñunda galany tapypdyr. Saga seredipdir, sola seredipdir, ne merdiwan görûpdir, ne-de ÿokary çykar ÿaly bir zatlar. Bu owadan sesiñ jadysyna jadylanan Šazada, jadygöÿûñ galasyna nádip çykÿanyny görûp, öwrenÿánçà her gün śol yere gatnapdyr. Ertesi gûn garañky düśende, sesini biraz ûÿtgedip, “Rapunzel, Rapunzel, uzat altyn saçlaryñy!” diÿip gygyrypdyr. Sońam haÿal etmán gyzyñ saçlaryndan berk tutup , ÿokary dyrmaśypdyr. Rapunzel ilki biraz gorkupdyr, çûnki, śol gûne çenli jadygöÿden baśga hiç kim gala gelmándi. Šazada ony aÿdym aÿdÿarka diñlânini, sesine aśyk bolanyny aÿdyp bereninde gyzyñ gorkusy biraz ÿatyśypdyr. Šazada Rapunzele ôÿlenmek teklibini edipdir, Rapunzel utanyp, ÿüzi gyzaryp teklibi kabul edipdir. 
Emma, Rapunzeliñ galadan gaçmagy mûmkin dàlmiš. Akylly gyzyñ kellesine gowy pikir gelipdir. Śazada her geleninde daraÿynyñ kelebini getirse, Rapunzel bulary bir-birine gośup bir merdiwan yasajak eken. Hemme zat ÿolunda-dy we jadygöÿ olar hakda hiç zat bilmeÿárdi. Ÿöne bir gûn Rapunzel dilinden bir zatlary sypdyrypdy. “Eje, Śazada nâme üçin saçlaryma senden has çalt dyrmyśÿar,” diyip soranynda hemme zadyñ üsti açylypdyr.
“Sen meni nádip aldap bildiñ?! Men seni dûnÿâniñ erbetliklerinden goramaga çalyśÿardym” diÿip, jadygôÿ gaharly gygyrmaga baślapdyr. Rapunzeliñ saçlaryny kesipdir we soñra ony örán uzaklarda ÿerleśÿân çöle zyñypdyr. 
Ol gije jadygöÿ galada Šazada garaśypdyr. Šazada, “Rapunzel, Rapunzel! Uzat altyn saçlaryñy” diÿip, seslenipdir. Jadygöÿ Rapunzelden kesen örülgi altyn saçlaryny aśak uzadypdyr. Śazada baśyna geljeklerden habarsyz, ÿokary dyrmaśypdyr.
Rapunzeliñ saçlaryny elinde saklaÿan jadygöÿi görûp, gaÿgy-hasrata çûmüpdir we özüni penjireden aśak zyñypdyr. Ÿöne ÿere ÿykylanda ôlmándir, galanyñ aśagynda òsÿân tikenli otlar gözlerine çümûpdir. Ÿyllardyr gözleri kör halda, ÿitiren Rapunzeli üçin gözÿaś dökûp, tokaÿda aÿlanmyś ÿörmüś we ösÿân otlaryñ köki, ÿabany ir-iÿmiśler iÿip ÿaśapdyr.
Aÿlanyp-aÿlanyp, gûnlerde bir gûn Rapunzeliñ ÿaśaÿan çölûne barypdyr. Gulaklaryna uzaklardan aÿdyma hiñlenÿán gyzyñ mylaÿym owazy eśdilipdir. 
“Rapunzel, Rapunzel!” diÿip seslenipdir. Rapunzel Šazadasyny görûp,  begenjinden uçayjak bolupdyr, golaÿyna baryp gujaklapdyr. Bagtlylyk  gözÿaślary syrygyp Śazadanyñ gözlerine akypdyr. Birdenem bir gudrat döràp, Śazadanyñ gözleri açylypdyr we gôrmáge baślapdyr.
Olar bilelikde Šazadanyñ ûlkesine dolanypdyrlar. Ol ÿerde halk olary begenip garśy alypdyr. Bir òmûr boÿy bagtly ÿaśapdyrlar.


Internet sahypasyndan terjime edildi.
BU BLOG 36 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@MissHappy 1 aý öň
Multfilminden bashgacharak eken)
@MucizeM 1 aý öň
Biraz ûÿtgeshigrák)