Adamyň gelip çykyşynyň 3 görnüşde düşündirilişi
Adamyň gelip çykyşynyň 3 görnüşde düşündirilişi

Adamyň gelip çykyşynyň 3 görnüşde düşündirilişi +4

Biolog, 19.09.2019
Adamyň gelip çykyşyny 3 dürli garaýyş bilen düşündirýärler:
1.Dini garaýyş
Ýagny adam Adam Ata we How eneden emele gelipdir(şolaryň neli bolupdyr). Bu garaýşy musulmanlar we hristianlar öňe sürýärler;
2.Ylmy garaýyş
Bu garaýyş bolsa,alymlaryň çaklamalaryna görä öňe sürülýän garaýyşdyr.Ýagny adam adamşekilli maýmynlardan(primatlardan)emele gelipdir.Olar köp wagtyň dowamynda kämilleşip,aw awlamagy,zähmet gurallaryny ýasamagy öwrenipdirler.
Subutnamany inkär edýän tejribeler:alymlar häzirki zaman primatyny bir otagda goýup onuň öňüne dürli zähmet gurallaryny goýupdyrlar,emma ol maýmyndan hiç hilli netije çykmandyr;
Subutnamanyň dogrudygyny bildirýän pikirler:diňe maýmynlar iki aýakda ýöräp bilýär we adamlar ýaly ähli reňkleri saýgaryp bilýär;
3.Ufologlaryň garaýşy("ufo"-asman jisimleri,"logos"-ylym)
Ýagny adam başga planetalarda ýaşaýan näbelli jandarlaryň güýçli ösen beýnisi bilen biologiki usul bilen döredilipdir.
Egerde sizde hem pikirler bar bolsa,teswirde galdyryň.
BU BLOG 568 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@wonderfull 8 aý öň
2-nji bilen ylalaşamok, maýmynam bir ýerden emele gelendirä? Maýmynyñ emele gelmegi mümkin bolsa Adamyñkam mümkindir.
3-nji hakykat bolan bolsady diñe döretmek bilen çäklenmezdiler ýene birzatlar ederdiler
@Biolog 8 aý öň
@wonderfull seňkem ýalňyş däl,emma men özimem biologiýany okasamam bu çaklama onçakly ynanamok
@maxwell 8 aý öň
2-nji Darwinistik Ewol. dalmi?
@Biolog 8 aý öň
Howwa @maxwell dogry aýdýaň,seniň dünýä garaýşyň ösenligine men ýene bir gezek göz ýetirdim.Bu çaklamany Çarlz Darwin öňe sürýär
@maxwell 8 aý öň
bilişime göra Darwinden önem şeyle pikirler bar eken ta gadymy greek akyldarlaryna çenli gidyar köki. Yöne Darwin dayy taryhy öwrüme sebap bolan Eserini yazypdyr.
@maxwell 8 aý öň
önürak Creation diyip bir kino gördüm. Charles Darwnin o meşhur eserini çykarmanka başyndan geçiren günleri barada görmedik bolsanyz maslahat beryan
@Biolog 8 aý öň
maslahatyn ucin sag bol
@Jepax 8 aý öň
Meng pikirimce adamlar ayratynam turkmenler garynjadan gelip chykypdyr. Nache ishlesegem barybir iyyanimiz 1 gram
@maxwell 8 aý öň
içimdaki zahmetkeş garynja seslenesim gelyar :)
@lexus 8 aý öň
Adam maymyndan evolsionirlan bolsa adamdan name emele gelerka?
@berdimyrat 7 aý öň
4-nji garayysam bar adam laydan yasalan diyip
@darkweb 7 aý öň
adam atadan yayran bn ylalasyan. Alymlar maymynda tejribe gecirdiler emma bu muny tassyklamady.
@dpsiholog 4 aý öň
3.Ufologlaryň garaýşy("ufo"-asman jisimleri,"logos"-ylym)
Ýagny adam başga planetalarda ýaşaýan näbelli jandarlaryň güýçli ösen beýnisi bilen biologiki usul bilen döredilipdir.
Adamyň kellesi "Квантовый компьютер"
@dpsiholog 4 aý öň
3.Ufologlaryň garaýşy("ufo"-asman jisimleri,"logos"-ylym)
Ýagny adam başga planetalarda ýaşaýan näbelli jandarlaryň güýçli ösen beýnisi bilen biologiki usul bilen döredilipdir.
Adamyň kellesi "Квантовый компьютер"
@dpsiholog 4 aý öň
3.Ufologlaryň garaýşy("ufo"-asman jisimleri,"logos"-ylym)
Ýagny adam başga planetalarda ýaşaýan näbelli jandarlaryň güýçli ösen beýnisi bilen biologiki usul bilen döredilipdir.
Adamyň kellesi "Квантовый компьютер"
@dpsiholog 4 aý öň
teswir 3 gezek basylyp gitdi . soňky ikisini nädip öçirip bolarka?