AFC 2019: Ýaponiýa - Türkmenistan. Ýaponiýanyň biz hakda pikirleri
AFC 2019: Ýaponiýa - Türkmenistan. Ýaponiýanyň biz hakda pikirleri

AFC 2019: Ýaponiýa - Türkmenistan. Ýaponiýanyň biz hakda pikirleri +4

@Heromant | 09.01.2019 ý.
Salam hormatly sport söýüjiler we futbol muşdaklary!

Bilişimiz ýaly ýanwar aýynyň 5-den Aziýanyň kubogy badalga aldy. Bu ýaryş Aziýada birinji derejeli bolup, biziň milli ýygyndymyz taryhynda ikinji gezek gatnaşýar. Birinji gezek 2004-nji ýylda Hytaýda geçen Aziýa çempioatyna gatnaşypdyk, toparymyz Yrak, Saud Arabystany we Özbekistanyň milli ýygyndaly bilen bir topara düşüp, gynansagam topardan çykyp bilmedik.

Ine 2019-njy ýylda Birleşen Arap Emirliklerinde geçýän Aziýa çempionatynda F toparçada garşydaşlarymyz Ýaponiýanyň, Omanyň we Özbekistanyň milli ýygyndylary. Şu gün, Aşgabat wagty sagat 16:00-da Ýaponiýanyň milli ýygyndysy bilen duşuşýarys.

Taryha seretsek, Ýaponiýanyň milli ýygyndysy bilen ýeke oýun hem geçirmändiris. Ýaponlaryň biziň milli ýygyndymyza garşy taýýarlygy we pikirleri bilmek isläp, futbol federasiýalarynyň resmi web saýtlarya (http://www.jfa.jp) girdim we bizede gyzykly boljak maglumatlary paýlaşaýyn diýdim.

Olaryň makalasyndan bölekler:

For this tournament, Turkmenistan has gathered a squad that consists three players who plays abroad, including midfielder Ruslan MINGAZOW who play in the Czech Republic. The rest of the squad plays for clubs belonging to the domestic league, such as FC Altyn Asyr and FC Ahal who are leading the league.
Bu ýaryşa Türkmenistanyň milli ýygyndysyndan 3 oýunçylary daşary ýurt çempionatlarynda çykyş edýär, şolaryň arasynda Çehiýanyň çempionadynda çykyş edýän Ruslan Mingazow bar. Beýleki oýunçylary öz milli çempionatlaryndan Altyn asyr we Ahal toparlaryndan. 


With many of the opposing players belonging to the same team, Shibasaki kept alerted, “The opponents share a great understanding among each other. They are capable of initiating quick counter attacks.” He continued by stating, “We must give our best on what’s in front of us. If we can give our best performance within the given circumstance, we can win against anyone.”


Olaryň oýunçylarynyň aglaba bölegi çempionatlarynda bir toparda oýnaýandyklary üçin, Shibasaki her wagt duýdurýar: 'Garşydaşlarymyz bir-biri bilen ýeňil düşünşüp oýnarlar, şol sebäpli olar bizi garşylyklaýyn hüjümlerde tutup bilerler. Biz bar güýjümizi jemläp oýnamalydyrys, biz şeýtsek, ýeňip bilmejek toparymyz bolmaz.

Terjimäm üçin bagyşlaň, ýöne esasy aýdyljak zady dogry terjime edip bildim öýdän.

Oýunçylarynyň hem pikirlerini ýokarky salgydan okap bilersiňiz. Onda näme, milli ýygyndymyza üstünlikler diläli.

bu blog 278 gezek okaldy

Teswirler

@Jepax 5 aý öň
Haladym, gyzykly tema. Ildeshlerimize ustunlik arzuw edyaris.

Topar barada aytsam chykmak kynrak bolar, yaponya hemme kisha belli, hemishe dunya cempionatyna gatnashyp yoren topar. Ozbegistany hem gaty guycli goryan, hem halky kop, hem ligasy guycli. Oman barada zat diyip biljek dal, yone grupbadan chykmak un omandan tapawuyly 3 utuk, we beyleki ikisindenem hokman 1 utuk alyp shansymyza garashmaly bolar oytyan.

Yaponya 9 utuk bn grupbadan birinji bolup chyksa, ozbek bn ildeshlerimiz denlik bolsa, onson ozbegistan - omanyn netijesine bagly, shans tarapymyzda bolsa sheydip 4 utuk bn grupbadan chykyl bileris dp garashyan.

Yone bu cempionatda herhili surprize hem garashybermeli.
@Redmi 5 aý öň
yaponya 6-0 tm garantiya gecyan mena
@Nejis 5 aý öň
Yaponiya - TKM 2-1
@Panturkist 5 aý öň
Cem YILMAZ-yň Yahşi Bati kinosunda indeýler talanda aýdýan sözi bar "s...kmeseler bari" diýip, şol kelläme geldi meňä.
@123456 5 aý öň
1:0 utup otyr. 50-nji minut
@Garaja68 5 aý öň
In sonunda 2-3 utuldyk.
Älemjahan