Akylly çaga
Akylly çaga

Akylly çaga +4

@white | 06.12.2018 ý.
 Berdi aga, bir hepdanin yadowlygyndan son, dync guni saher bilen turup, butun hepdanin yadowlygyny chykarmak ucin telewizoryn garshysyna gechdi (uzunly gun telewizor gorup dynch alaryn oytdi). Sheydip oylanyshyp otyrka, yanyna ogly ylgap geldi we ertekiler dunyasine hachan gitjeklerini sorady. Kakasy ogluna soz beripdi, hepdan sonunda akiderin diyip, emma hich dashary chykasy gelenokdy, bir bahana tapmalydy. Birden gozi gapdalda yatan gazete dushdi, gazetde  dunyan kartasynyn suraty bardy.Berdi aga gazeti bolek bolek edip, ogluna: Eger, sen shu dunya kartasyny yene-de birikdirip bilsen seni ertekiler dunyasine akiderin diyip soz berdi (Berdi aga ichinden: geografiya profesoryny hem getirsen agshama chenli duzedip bilmez diyip, pikir etdi). Aradan 10 minut toweregi wagt gechenden son, ogly kakasynyn yanina ylgap geldi, we:- Kaka dunyan kartasyna duzdim, indi arkayin ertekiler dunyasine gidip bileris diydi.Berdi aga bashda ynanmady we gormek isledi. Gorup hayranlar ichinde galdy, we oglundan nahili duzedendigini sorady. Ogly: mana beren gazetin arkasynda bir adam bardy, shony duzeltdim welin, dunyan ozi duzelaydi.

HAKYKATDANAM EGER ADAMLARY DUZELTSEN, DUNYAMIZ HEM DUZELER...

Awtory: Ertirdäki IBSU agzadan
bu blog 131 gezek okaldy

Teswirler

@Lancelot 4 aý öň
Düzedilmeli zatlar gaty känle. Birtopar eşeklere eşek diýmegem gadagan buwagt
@Nejis 4 aý öň
Sau sau
@Foton 1 aý öň
Gowy yazylan tema.
Älemjahan