....
....

.... +3

@Montyoskyo | 06.02.2019 ý.
.....
bu blog 412 gezek okaldy

Teswirler

@charymuradovna 6 aý öň
kachestvenny adamlar bolup kopelelin:D
@Aristokrat 6 aý öň
Guler yaly zat yok. Dogry aytya. (Yekeje mysal el degmedik gyz dereje bn alanda 1% hem dal) Sanasan yene kop. Adamcylyk .............
@Aristokrat 6 aý öň
In sonky kop adam gyrgyncylyk 2nji jahan ursynda bolup gecdi. Ondan bari adam yitgiler uruslar bolyar yone adam sany o derejede kop dal. Yada bolmasa 2nji jahan ursyndan yza meselem 1nji jahan urusy bir wagtky imperiyalar ursy mongollaryn rimlilerin greklerin makedoniyanyn yenede sanasan kop. Sularda adam gyrgyncylygy kop boldy. A sonky 100 yyla golay wagtda bolsa beyle adam gyrgyncylyk yok. Ussesine yer yuzunde olum jezasy hem yatyryldy. (Men pikirimce olum jezasyny almaly adamlar kop sol jeza bolmaly diyen pikirde) Buda ussune. Gowular bn erwet adamlar hem kopleryar. Seydip adam sany gitdigice artya. Yene 1 zat sonky kopelyan adamlaryn yaramazlygynyn hem artyanyny bellemeli. Buda yza tarap yok. Dogry ylym osya son bn 1 hatarda cekilyan zyyanam goz onune tutmaly (mysal: iyyan iymitlemmizi alsak kicirakkak hojalyk yumurtgalar kodi. Inni derman bn islese islemese guzladylyan towuklar, derman bn yetisdirilyan lasgeler, ussesine onum ondirjiler himiki maddalary kop ulanya buda zyyan. Yasayys yerlerine yakyn gurulyan zawodlar hem osumliklere tasir edip yerden yene himiki serisde ulanyp miwe almaga eltyar. Hazirki iyilyan pomidor hyyar bolgar burc we s.m yene
@Aristokrat 6 aý öň
Gelejekde takmynan belli yyllar aralygynda adam gygyncylyklar meselem her hili ya yaramazlar olum jezasyny almalylar almsa adamlar gitdigice kopeler galannam oziniz pikirlenip gorun.......
@Schastye 6 aý öň
Global mesele
@Yomudson 6 aý öň
Thanos bilen oturyp ichip, gurrun eden dalsiniza?
@Montyoskyo 6 aý öň
:D :D
@Yomudson 6 aý öň
Suratdakylaryň ogşaşyp-ýalaşmagy aýratyn ünsümi çekdi :D
@alpha 6 aý öň
Bu esasan ilaty kop yurtlara degisli mesele bolup duryarmyka diyyan.
@Montyoskyo 6 aý öň
Yer yuzununiñ energia Sarp edijiligi ýokarylandy. Ilaty az yurtlatlr palan diyip almaly dal. Umumy yagdayda adam sany azalmaly bolmasa urush keselcilik bilen azalyp ugrat gyrhyncylyk bilen. Tebigaty hem oldurerler
@Nejis 6 aý öň
Bor.
@retro 6 aý öň
https://goo.gl/MipmiA ýa-da миф о численность на земле - diýip google daýydan sorap gör.
Hil barada dogry ýöne adam san barada ýalňyş.
@Montyoskyo 6 aý öň
Halypa sen 7 arkañ shemasyna seredip gör 2 adamdan nace adama cenlip kopelip gidip baryar. Adamlaryñ kellesi gugl bilen işleyar ;D bular yaly adamlardan sat cykmayar
@retro 6 aý öň
pikiriňçe näçe adam bardyr?
adam diňe köpelýärmi? Başgaça hemmesi normal maşgalamy? Birjynsly it-pişigi çaga hökmünde kabul edip ýörenleri hem gün-günden köpeltmeýärlermi? Öýsiz-öwrarsyz köçede agşam aç ýatmasam bolýar diýip maşgala barada alada etmeýänler näçe(Hudaýa şükür ýurdumyzda göze ilenok hiç-birem)?
Hawa belli bir derejede köpelýär ýöne 2*2=4*2=8 ýaly däl. Belli bir balans bar. Bir adam dogulyp ýetginjek ýaşa ýetinçä näçe adam gidýär şol ýaşdaky? Adam diňe garramagyň netijesinde ölýärmi ýa başga bir zatlaram sebäp bolýarmy?....
@Montyoskyo 6 aý öň
Meniñ bellän zadym adam sany häzirkisindenem azalmaly. Kacestwenny adamlar giñiş mumkincilikler bilen arassaja howada arassa yerde tebigy natural shertde yashamasy.
@retro 6 aý öň
meselem gury bolmaz ýaly

wikipediýa näme diýýär:
hytaý - 1900 - 400 000 000
hytaý - 2015ý - 1 386 000 000

bu diýmek 1 386 000 000-400 000 000=986 000 000 / 100(ýyl)=9 860 000 / 365(gün) = 27 014

- Daýza näme obaňyzda tok bolmadymy? - :D

hytaý 1900-e çenli kän bir köpelmek üçin höwesek bolmandyr we birden kellä köpelmek barada pikir gelip 1 millýarjyk goşant goşupdyr.

eger logiki pikirlenseň 1 goýun ýylda 1 guzy berýär (jemi 4-5 ýyl guzy berýär pikirimçe ) onda ýer ýüzi aýak basara ýer bolmazdy, näme üçindir meň 10 toklym şol onlukdan kän üýtgemän ýörenine eýýäm 10 ýyl fakt.

wikipedia 1: https://goo.gl/wNQJPF
wikipedia 1900: https://goo.gl/XWcRfy


@Montyoskyo 6 aý öň
Haywanlar tebigata rucnoy tasir edenok shol sebapli olar balansda bolyar emma adamlar rucnoy tadir edyar we balansyñ gyrgyncylykly yerine yetirmesine eltyarler. Geometriki progressiadan gornushi yaly artysh oboroty gitdigice ulalyar.
@Montyoskyo 6 aý öň
Otaydan butaydan tayyar maglumaty yazyp oturmada biraz dash toweregi analiz et oz zehiniñ bilen :D bolyan zatlara seret.
@Bashkan 6 aý öň
Iň soňunda "Heteroseksuallar maşgala gurmasyn, Homoseksuallar maşgala gursun" diýen sloganam ýazarsyň öýtdüm, ýazmansyň. Ýöne manysyny şoňa getiripsiň maşgala gurmagy göni köpelmek ýerine goýup.
@Montyoskyo 6 aý öň
Manysy oña getirilenok. Bah bir yerden çykýañay senem :D Shunca yazan zatlarymdan soñ gomoseksuallyk manysy cykaran bolsañ wadyra beyniñ yaman gowy eken yada maña garshy minus gozleme.aladañ barmy namemi
@Montyoskyo 6 aý öň
Ergenskiy prikollardan doydugay dogrysy. Geý gey galaboý wihihi
@Bashkan 6 aý öň
Heteroseksuallaryň köpelmek ukyby bolany üçin "homoseksuallaryň öýlenmegi has dogry pikir" manysyny çykaryp bolýar bu ýazanlaňdan. Prikoly "dost mejlisinde" tutýan men diňe, bärde däl)
@Montyoskyo 6 aý öň
Wapshe manny kasha etdiñ hemisheki yaly :D name geteroseksuallar caga dogurman sex edip bilenokmy ?
@Bashkan 6 aý öň
"Hemişeki ýaly" bolsa diýmek häzirem saňa Hudaýdyr öýdüp hemme ýazanlaňňy goldamalydyr öýdemok, kemçilikleri analiz edýän, özümden göwnüm hoş boldy şuwagt) Edip bilýäler, menem şony aýtjak bolýan, ýöne öýlenmegi köpelmek diýip hasaplaýan seň özüň)
@Montyoskyo 6 aý öň
@Bashkan, esasan tm iline ýüzlenenim üçin ýagny öýlenilse hökman köpelýäler emma seks öýlenmän hem edilýär :D seň özüň başga zatda kelläň, meň aladam ideologiýany adamlara ýetirmek
@Montyoskyo 6 aý öň
adaty boş trýuklaryňdaraý şo :D "sen bärde özüň pylan diýipsiň znaçit özüň näme näme" mizde garyşyk akyl ýetirilmesi kyn logika buuw. Boş trýuklaryň bilen göwüňi hoşlaber :D mende geçenok. Geçýänler kändir ýöne wow şula intellektual eken diýip diňlärler :D
@Bashkan 6 aý öň
Ýazan zadyň argumentlerini ýazmak ýerine aýlap sögýäňaý :-D Global ýylanmagy öýlenenlere baglaýanlaryny görsele bu ugurdaky alymlar ýogalarlarmyka diýýän :-D
@renkli 6 aý öň
@Bashkan a goşulyan
@Gülbahara 6 aý öň
Pygamberimiz: durmuş guruň köpeliň diýýär. Ol: men beýleki ummatlaryň ýanynda siziň köplügiňiz bilen öwünerin diýýär.

Häzir seni eneň-ataň öýerjek diýse näme diýersiň? Sen öýlenjek däl diýseňem seni öýererler. Öýlenmezlik ün başga ýurda gaçyp gidäýmeseň. Onsaňam indi öňki döwürlerdäki ýaly 10-11 läp çaga edip ýören ýok. Indi her kim maşgalany planlaşdyrýar
Älemjahan