Angina barada(gysgaça)
Angina barada(gysgaça)

Angina barada(gysgaça) +8

@Biolog | 06.11.2019 ý.
Angina barada gysgaça düşündiriş!
Bu gezek men angina barada maglumatlary hödürlemegi makul bildim!Maglumatlar biderek gürrüň ýa-da toslama däldir,maglumatlar özbek doktory otolaringolog-Timur Madazimow tarapyndan hödürlenýär.
Angina barada ählimiz hem bilýäs,emma ony nähili ýol bilen ýok etmelidigini köpçilik bilmezligi mümkin.
Angina bu-badamşekilli mäzleriň sowuklama netijesinde çişmesidir.
Ony ýok etmekde esasan antibiotiklere daýanýarlar.Emma antibiotikleri lukmanyň maslahatyna görä kabul etmeli,ýogsa bir adama gowy täsir ýetiren derman size başgaça täsir etmegi mümkin.
Keseli tebigy usul bilen köşeşdirmek:
1.Tuduň ýa-da naryň şiresini ýyly içmek;
2.Şugundyr şiresine 1-2 töweregi limon şiresini garyp emele gelen garyşma agyzy çaýkamak;
3.Ary mumyny 10 minut dowamynda çeýnemeli.
  Bu blog saýtda duşulan ýagdaýlara görä ýazydy.Internet maglumatlary arkaly özbek dilinden terjime edildi.Esasan-da @MissHappy atly saýt agzasyna bagyşlanylýar.
Eger sizde hem pikirler bar bolsa,kommentariýada galdyryp bilersiňiz.
Hormatlamak bilen:@Biolog
bu blog 1705 gezek okaldy

Teswirler

@MissHappy 2 hepde öň
Spasibo za vnimanie diyeyin) yone allergiyasy bar adamlar naryň, shugundyryn soguny ichse dowam edyan vospaleniyany hasam guychlendirya. Gyzyl renkli zatlardan gacharak duranyn gowy bolya ostryy wagty.
@123456 2 hepde öň
Sagbol peydaly maslahatlaryňa. Menä anginam galsa Ors bazarda "Gubadag fitçi" ady bilen tanalýan kafeden 2 sany fitçi alyp iýýän welin göni burnuňdan suw akdyryp, anginany ýatyrýar. Eger ýerinde iýseň pomidr, hyýar ýapylan ajy suwy ba, ony goşsaň has hem güýçli täsir edýär.
@Deadpool 1 hepde öň
@Biolog örän gowy ýazypsyňyz.
@Biolog 1 hepde öň
Aý menä o taýyna üns bermändirin,ýöne näme peýdam degse degäýsin diýdimlaý,menem munyň usullaryny özümden ýazmadym ozbek saýtda bir doktoryň aýdanlary bar eken,şony terjime edäýdim @MissHappy
Älemjahan