Aşgazan sakgyjy siňdirip bilýärmikä?
Aşgazan sakgyjy siňdirip bilýärmikä?

Aşgazan sakgyjy siňdirip bilýärmikä? +5

MissMeri, 16.11.2020
 “Sakgyjy yuwutma! Aşgazan sakgyç siňdirmeýär we ol ýerde hemişelik galýar! ' - elbetde, her birimiz bu duýduryşy azyndan bir gezek eşitdik. Jümläniň ýagdaýyna görä, sakgyjyň bedende galmagy dowam edip biler: bir ýyl, 7 ýyl ýa-da hemişelik. Aslynda, bir adam alma iýse, garnynda alma agajynyň ösjekdigi baradaky sözdäki ýaly hakykat bar.

 Bu mifiň haçan dünýä inendigi belli däl, ýöne çagalarynyň sakgyç ýuwutmagyndan goramaga synanyşan ene-atalardan dörän bolmagy ähtimal.

 Aslynda, bedeniň sakgyçdan dynmagy üçin diňe birnäçe gün gerek. Hiç hepde, aý we hatda ondanam köp ýyl hakda gürrüňi bolmaz. Sakgyç ýuwutsaň näme bolýar? Beýleki önümler bilen bolşy ýaly edil şonuň ýalydyr. Gyzylödegiň üsti bilen aşgazana girer we aşgazan suwunyň täsiri astynda siňip başlar. Düzümindäki boýaglar we tagamlar bilen iýmit siňdiriş bilen meselesi bolmaz, ýöne onuň düzümindäki rezin komponenti biziň iýmit siňdiriş ulgamymyz siňdirmegi başaryp bilmez. Ýöne bu biziň göwrämizdäki sakgyç bilen baky gezip ýörjekdigiňizi aňlatmaýar: beden haýsy maddalary siňdirjekdigini we haýsysyny başaryp biljekdigini we hem başaryp bilmejekdigini özbaşdak kesgitlär we netijede 2-3 günüň içinde belli bir usul bilen olardan dynar.
 
 Elbetde, sakgyç yzygiderli ýygy-ýygydan ýuwdulmasa, ýokardakylaryň hemmesi dogry geler. Her günki çeýnelýän rezin sakgyçlar bilen bedenimiz eýgerip bilmez, soň bolsa içegäňizi diagnostika edip biljek we hem bejerip bilýän lukmana ýüz tutmaly bolarsyňyz, hormatly okyjylar.
Peýdaly ýa-da zyýanly

Hemişe sagdyn boluň, bagtly hem şatlyk bilen ýaşaň, el-mydama şähtiňiz açyk, ýüzüňizde güneşli ýylgyrşyňyz solmasyn, mähriban adamlar! :)

                                                          @MissMeri
BU BLOG 2032 GEZEK OKALDY.

Teswirler