Baýramyňyz gutly bolsun Älemjahançy gyzlar!
Baýramyňyz gutly bolsun Älemjahançy gyzlar!

Baýramyňyz gutly bolsun Älemjahançy gyzlar! +11

Garankylyk, 07.03.2020
Gursaklarda ejiz we mähriban ýüregiň urýandygyna garamazdan, adamzada synmajak güýç, egsilmejek mähir bagş edýän gözellikleri Siz döredýäňiz. Naharyň tagamyndan başlap, durmuşyň iň süýji tagamlary Siziň eliňizdedir. Dünýäni arassa saklap bolmazdy, eger Siz bolmasaňyz. Oglanlar gyzlara ejiz diýmäge öwrenişipdir, emma otly tamdyrdan çörek alyp çykmakda bolsa, olar kynçylyk görmeýärler. Toýlarymyz saçaklar bilen owadan, saçaklaň Siz bilen owadan bolşy ýaly. Çünki Siz owadan ýürekli zenansyňyz. Dünýäni gözellik halas edýär, gözelligi bolsa diňe zenanlardyr.
Baýramyňyz gutly bolsun mähriban Älemjahançy zenanlar!
BU BLOG 1688 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@charymuradovna 4 aý öň
sagbol))
@MissHappy 4 aý öň
Kop sagbolun
@Observer 4 aý öň
Suratdaky gyzlaryň habary barmyka bu zatlardan?
@Anara 4 aý öň
Спасибо
@Dipsomaniac 4 aý öň
1 gyz tanysh :D
@Batyr 4 aý öň
Baýramyňyz bilen
@Batyr 4 aý öň
bir döwür bizem ertir.com-daky oglanlar bolup üýşýärdik, ýatlama bolup galdy...
@tekegyzy 4 aý öň
Uyshelin yenede
@XALMURADOFF 4 aý öň
haysy welayat sen?
@tekegyzy 4 aý öň
Sowgat bolmasa gutlagy kabul edemzok :D
@Batyr 4 aý öň
Bolýa )
@Tarcetti 4 aý öň
Bayramy gutlap acylan ilkinji mowuk. Menem zenanlary yetip gelen bu bayram bilen gutlayaryn. Zenanlar bolmadyk bolsa durmus gyzyksyz bolardy. Yasasyn olar
@Ayjerena 4 aý öň
Sag boluň
@Mucize 4 aý öň
Kòp sag boluń!
@owadanjaa 4 aý öň
Sag boluň köp köp! minnetdar.