Benjamin Franklinden ajap sözler.
Benjamin Franklinden ajap sözler.

Benjamin Franklinden ajap sözler. +12

Benjamin, 16.03.2019
  Benjamin Franklin(17.01.1708--17.04.1790)
 1.Iň erbet mugallym Barlagdyr.Ilki synag edýär soňra bolsa öwredýär.
   2.Jebirsiz gazanç ýokdur.
   3.Boş bir haltanyň dik durmasy mümkin däldir.
   4.Iň erbet kanun,käwagt iň esasy adalatsyzlyga öwrülip biler.
   5.Kiçijik bir deşik,Ullakan bir geýimi zaýalap biler.
   6.Puluň gadyryny bilesiňiz gelse, Karz alyp görüň.
   7.Görmek aňsat, Öňünden görmek kyndyr.
   8.Hudaý,özüne kömek edenlere kömek eder.
   9.Üç adamyň bir syry saklamasynyň ýekeje ýoly, Beýleki iki kişiniň öli bolmagydyr.
   10.Ir ýatyp ir turmak adamy saglykly,barlykly we akylly edip biler.
   11.Bir gyzyň aýyplaryny(häsiýetini) öwrenmek üçin,ony jorasynyň ýanynda öwüň.
   12."Pul hemme zady eder" diýen adam,Pul üçin hemme zady eden adamdyr.
   13.Dälilik şol bir zady gaýtalap gaýtalap durmakdyr we dürli netijelere garaşmakdyr.
   14.Hemme kişini gynamak we hemme kişini öwmek akylsyzlaryň işidir.
   15.Bagtly bolmagyň iki ýoly bardyr: ýa arzuwlarymyzy azaltmak ýa-da mümkinçilikleri köpeltmekdir.
                                              Benjamin Franklin.
BU BLOG 678 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Benjamin 1 ýyl öň
Eger siziňem bilýän sözleriňiz bar bolsa iberip bilersiňiz
@pikirchi 1 ýyl öň
Yerden asman uludyr.
Barack Obama
@kilogram 1 ýyl öň
Benjamin franklin wapse taryhda name yz goyduka
@Benjamin 1 ýyl öň
Dost nä entegem bileňňokmaý 100$-da meň suratym dura
@Pragmatic 1 ýyl öň
13-nji A.Eÿnshteÿniñ sözi diyip bilyän.
@Selimjan 9 aý öň
Dogry 13 Eynshteynin sozi