Bildiriş
Bildiriş

Bildiriş +3

WepaNurly, 15.05.2019
Salam okyjylar.

Siz bilen peýdaly maslahat paýlaşmak isleýärin..

Häzirki wagtda adamlar internetden özlerine gerek maglumatlaryny tapyp peýdalanýarlar. Käbir maglumatlary tapmak üçin birnäçe saýtlarla girmeli bolýar. Kähalatda gözleg netije bermeýän wagtlaryda bolýar. Esasanda türkmen dilinde ýazylan maglumatlar.
Internede girýän adamlaryň aglabasynda öz şahsy elektron poçtalary bolýar.
Indi geleliň esasy gürrüňe.

Men internetde maglumatlar bazasyny döretdim.(Google Диск) Şol ýerde müňlerçe türkmen dilinde maglumatlar ýerleşdirlen. Size şol maglumatlardan peýdalanmak, almak ýeňilligi hödürleýän. Maglumatlar bazasynda aşakdakylar ýerleşdirlen:

1) Okuw kitaplary. (orta mekdepleri üçin) häzirki wagtda ulanyşda bar bolan.
2) Okuw kitaplary. (ýokary okuw jaýlary üçin) ulanyşda bar bolan.
3) Çeper eser kitaplar (sany 2000-e golaý) hemmesi türkmen dilinde.
4) Makalalar.
5) Mugallymlar üçin okuw meýlnamalary we sapak ýazgylary. (orta mekdep)
6) Nutuklar. (zakaz boýunça)
7) Kompýuter we telefon hyzmatlary.
a) programmalar. (hemmesi aktiwasýa edilen)
b) wideo sapaklar.(türkmen dilinde)
8) Prezentasýalar. ( hemme ugur boýunça bar)
9) Türkmen dilinde başgada dürli-dürli maglumatlar ýerleşdirlen.
Bu baza gündelik täze maglumatlar goşulup durular.

Mundan başgada sizi gyzyklandyrýan maglumatlary zakaz edip bilersiňiz.
http://vk.com/mugallym_we_biz toparynda soöky günlerde görkezilen kitaplar hem ýerleşdirlen.

Ýokardaky maglumatlardan peýdalanmagyň usuly:

Siz öz elektron poçtaňyzy mugallywebiz@gmail.com salgysyna ugradýaňyz. Siziň poçtaňyza dostup (rugsatnama) berilýär. Maglumatlar Google Диск-de döredilip häzirki wagtda 100 gb çenli maglumat ýüklemek ukyby bar.
Siz öz elektron poçtaňyzdan mugallymwebiz@gmail.com girmek arkaly ýokardaky teklip edilen maglumatlardan doly peýdalanyp bilersiňiz.

Bu usuldan peýdalanmak içi maglumatlardan doldurlan kompýutere fleşkaňyzy salyp alan ýalydyr. (Internetden ýüklenýär)

Bellik: mugallymwebiz@gmail.com disk-e baglanmak üçin her aýyna 3 manat tölegi bar.
BU BLOG 673 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@rosso 1 ýyl öň
Tuweleme, gazanjyn ugruny tapypsynow
@Alyhan 1 ýyl öň
vk.com gırıp bılmeyanler üçın başga mümkıncılıkler yokmy?
@Benjamin 1 ýyl öň
Gollaýan
@Graff 1 ýyl öň
Berekella!
@AppEdit 1 ýyl öň
suraty kim redaktirlanem bolsa gamil dal-de gmail bolmaly
@cherry 11 aý öň
sanly bilim ulgamy doredildi hemme talyplar ozune gerek kitaplary lekciyalary prezentaciyalary okap bilyar
@cherry 11 aý öň
yone sizinki tasin bolupdyr.elinize saglyk
@darkweb 2 aý öň
Malades sowly bolsun