Bilim
Bilim

Bilim +1

tykes, 12.09.2020
Bilim
BU BLOG 1517 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@aýperiowezowa 2 hepde öň
bilimli bolmak üçin isleýalermi ýa-da wagtynda okamadyklary üçin seýlemi
@tykes 2 hepde öň
şeýle düşündireýin: ol sapança tutup duran mugallym, maşynyň üstündaki baý maşgalanyň çagasy. Bärdäki bolsa garyp maşgalanyň çagasy.
@aýperiowezowa 2 hepde öň
ha inni dusundim
@MyratDowlet 2 hepde öň
Ýeňil gazanylýan zadyň gadry pes bolýar. Kynçylyk bilen gazanylan zadyň gadry ýokary bolýar. Dünýäniň köp alymlary öň baý ýeriň adamlary däl. Durmuşynda kynçylyk görenler. Garyp adamam kyn şertlerdede okasa gadry başgaça bolar. Garybam bolsa häzirki döwürde şert bar. Baý IPAD-den okasa ol kitapdan okaýa.
@MyratDowlet 2 hepde öň
höwes bolmasa baýam garybam bolsa bir köpük. Okamaga höwes gerek. Kitap köp okanyň düýýä garaýşam üýtgeýär, giňeýär. bu gowy. Elinde diplomy bolup bilimsizem köp terbiýesizem. Ýöne elinde diplomy bolmadyk adamlar bar. Hem terbiýeli we edepli, hem-de dünýä garaýşy giň we sowatly.