Distansion okuw
Distansion okuw

Distansion okuw

MissMeri, 14.10.2020
Käbir ýokary okuw jaýyna degişli 4-nji we 5-nji ýyl türkmen talyplar onlaýn okap başladylar. Muny Telekommunikasiýa we Informatika institutynyň, şeýle hem Halkara gumanitar we ösüş uniwersitetiniň ORIENT talyplary tassyklady.
 Aralyk formata geçmek, 2 metr aralygyny howpsuz üpjün etmek üçin bir binada bir wagtyň özünde okaýan talyplaryň sanyny azaltdy. COVID-19 ýaly howply wiruslaryň ýaýramagynyň öňüni almak bilen baglanyşykly çäreleri ýerine ýetirmek üçin başlangyç edildi.
 
 Türkmenistanda Aşgabat şäheriň sebitlerinden gelen uly kursdaky talyplar hem öýde galanda onlaýn sapaklara gatnaşýarlar. Okuwçylaryň "gatnaşmagy" mugallymlar tarapyndan dürli ýollar bilen yzarlanýar. Bularyň hemmesi uniwersitetiň sapak geçirmek üçin saýlan tehniki serişdelerine baglydyr.
 Distansion okuwyň dowamlylygy ähli uniwersitetler üçin umumy bolup galýar. Sapagyň dowamlylygy kyrk minut. Arakesmeler 10 minut dowam edýär. Iki çalşykda bölüniş bar - ertir we agşam, bu usul talyplar toparyny iki ýa-da has köpräk bölmäge mümkinçilik berýär.
 
 Talyplar bilen mugallymlaryň arasyndaky aragatnaşygyň esasy usuly, toparlaýyn söhbetdeşliklerde aragatnaşyk. Her söhbet, onlaýn leksiýa wagtynda sorag berip biljek wirtual synp auditoriýada ýaly mümkinçilik bar. Şeýle hem toparda bolup wideo we ses jaňlary hem ulanylýar.
 Okuw materiallary we ýumuşlar esasan e-poçta bilen iberilýär. Içerki we daşary ýurt programma üpjünçiligi ulanylýar. Onlaýn sapaklary geçirmek üçin ýokary okuw jaýdaky mugallymlary elektroniki prezentasiýalary taýýarlaýarlar, öňünden, oňup bolmaýan, gerek "sanly" edebiýaty saýlaýarlar.
 
 Distansion okuwlara geçişe baha bermek bilen, talyplar ilki bilen ondan öň, ýokary okuw jaý tarap ýola sarp eden wagtlaryny hem güýjüni sogmaz ýaly tygşytly hem amatly bolýandygyny belleýärler. Şu wagt, olar üçin düýbünden bu täze bir tejribe, sebäp bolup, hasam gyzyklandyrmaga itergi berýär. Bu esasanam tehnologiki täzelikleriň muşdaklaryna degişlidir.
Homework

                                                          @MissMeri
BU BLOG 1654 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@maksat01 2 gün öň
Salam! Biz topar bolup habar saýdy açdyk. Eger-de sizem toparymyza goşulmak isleýän bolsaňyz maksathello@gmail.com adresine ýazyp bilersiňiz.
Saýdymyz: https://turkmenhabarcy.blogspot.com/