Dünýäni dolandyrýan maşgalalar - Rothschild maşgalasy (2 bölüm)
Dünýäni dolandyrýan maşgalalar - Rothschild maşgalasy (2 bölüm)

Dünýäni dolandyrýan maşgalalar - Rothschild maşgalasy (2 bölüm) +6

@Lancelot | 07.09.2018 ý.
Geçmişi 16-njy asyrdan gaýtýan ýewreý asylly Rothschild maşgalasy trillionlarça baýlygy bilen dünýäniň iň baý we iň garaňky işlerine baş goşan maşgalasy hökmünde tanalýar. 
Без названия.jpg 7.33 KB
Maşgalany guran Mayer Amschel Rothschild wagtynda 5 ogluny ýewropanyň 5 uly paýtagtyna iberipdir we maşgala häzirki güne çenli narkotika serişdeleri bilen iş salyşýar. Olar ýurtlary urşa tarap ugrukdyryp olara uly tutumlar bilen karz berip çalt ösdüler. Rothschild maşgalasy Angliýa - Fransiýa urşunda iki tarapada karz berip Angliýanyň merkezi bankyny 80 ýyl dolandyrypdyrlar , Gitler germaniýasynyda gizlin goldapdyrlar. Afrikada hem birtopar bulam - bujarlyk çykaryp 1 milliona golaý adam ölümine sebäpkär bolup, bu yklymyň ýerasty baýlyklaryna eýe çykmagy başarypdyrlar. Aýdylmagyna göra dünýäniň almaz söwdasynyň 90%-i, altyn söwdasynyň 40%-i bu maşgala tarapyndan edilýär.  Maşgalanyň baýlyk gaznalary 1937 ýylynda 500 milliard dollara ýagny amerikanyn köp agzalýan gaznasynyň iki essesine ýetipdir. Häzirki günümizde jemi baýlyklarynyň 3 trillion dollara barabardygy aýdylýar. Israel döwletiniň gurulup özgermesindede uly goldaw beren bu ýewreý maşgalanyň özleriniň käbir kanunlary bardyr. Bu kanunlar şeýledir:
1. Baýlygyň we maşgalanyň lideri maşgalaň iň uly erkegi bolmalydyr.
2. Maşgalanyň baýlygynyň daşary çykmazlygy üçin diňe öz garyndaşlaryňdan öýlenmek  mümkindir.
3. Maşgala baýlygy bölünmeli däldir we gizlin tutulmalydyr. 
Bular Rothschild maşgalasyny dünýäniň iň baýlarynyň sanawynda görmezligimiziň sebäbidir.

Mayer Amschel Rothschildiň 5 paýtagta ýaýran ogullary.
Rothschild maşgalasy.jpg 74.54 KB
  • Amschel Mayer Rothschild (1773–1855): Frankfurt, çagasyz öldi, mirasy Salomon ve Calmann'-yň çagalaryna galdy.
  • Salomon Mayer Rothschild (1774–1855): Wena
  • Nathan Mayer Rothschild (1777–1836): London
  • Carl (Calmann Mayer Rothschild) (1788–1855): Neapol
  • Jakob (James Mayer Rothschild) (1792–1868): Pariž
bu blog 409 gezek okaldy

Teswirler

@Skimanton 1 ýyl öň
temaň diňe adyny okadym. biderek zatlar bilen beyninizi doldurup psihalogiyanyzy samsyk zatlara meşgul etmäň.
@Lancelot 1 ýyl öň
mena suwagt kimin samsykdygy barada pikir edyan
Netije = bar kartoska soganyn bilen bolsanai jigim
@Rain 1 ýyl öň
hahahah rotschild maşgalasyndan başgada belli maşgalalar bar. şolaram kagyza dök islesen :D
@Lancelot 5 aý öň
şuwagt ýer ýüzünde rotchildlerden ulusy ýok bileňokmy boş pökürdini berip oturma temany halamasaň çykda gidiber seni zorlaýan ýok bally.