Garaňkylyk garaňkylygy kowup bilmez; muny diňe ýagtylyk edip biler.
Garaňkylyk garaňkylygy kowup bilmez; muny diňe ýagtylyk edip biler.

Garaňkylyk garaňkylygy kowup bilmez; muny diňe ýagtylyk edip biler. +4

lifeisgood07, 14.06.2020
Garaňkylyk, ýagtylygyň ýoklugy. Göçme manyda ýa-da başga bir ýol bilen alyň, bu esasan bir zady - ýoluňyzy tapyp bilmezligi aňladýar. Bu durmuşda garaňkylykda ýitirim bolmak gutulgysyzdyr. Batyrlykdan, umytdan we imandan ybarat çalaja garaňkylygy ýeňmek bize bagly.

Sebäbi garaňkylyk näçe giň bolsa-da, bizi kör we ýitiren ýaly görkezýär, hatda iň kiçijik şöhle hem görüşiňizi, ugruňyzy duýmak üçin ýeterlik derejede güýçli bolýar. Diri bolsaňyz, içiňizde ölmekden ýüz öwürýän elmydama bar. Ol şöhle saçýar we ýanýar. Hemişe garaňkylykdan çykmagyň ýolunyň bardygyny ýatladýarsyňyz.
Garaňkylyk - ýagtylygyň tersine bolýar, yşyklandyrmagyň ýoklugy ýa-da görünýän ýagtylygyň ýoklugy hökmünde ylmy taýdan düşündirilýär. Men garaňkylyk hakda öz düşünjämi beýan edesim gelýär. Bu makalany ýazmagymyň esasy sebäbini aýdaýyn :
Bir sapar bir mugallymym adymyň manysy sorady. Menem "arapçadan terjime edilende "garaňkylyk" diýmek " diýipdim. Bilemok belki ýüzüm üýtgändirdä aýdan wagtym, " sen meň garaňkylygy ýagtylandyrjak okuwçym " diýdi. Begendim. Garaňkylyk diýilse köplenç adamda birhili erbet duýgylar ýa-da boşluk emele gelýär. Mugallymyň diýen zady mende garaňkylyk babatda pozitiw düşünje oýarypdy. 
Adam ýokary ýa-da pes ýagtylyk şerlerinde reňkleri tapawutlandyryp bilmeýär. Ýagtylyk derejesi ýeterlik bolamadyk halatynda reňk duýgysy gara reňkde bolýar. Görşümiz ýaly garaňkylyk boşluk däl, içi doly reňk we ýagtylyk ýöne ony görmegi başarmak gerek. 
Garaňkylykdan gorkýan çagany aňsatlyk bilen bagyşlap bileris, ýöne ýagtylykdan gorkup ýören erkekleri näme etmeli? Garaňkylykdan gorkmaly däldigini öwretmeli, şonda ýagtylygy görüp, duýup, arkaýyn ýaşap biler. Adamlar reňklenen aýnalar ýalydyr. Gün çykanda ýalpyldaýarlar we şöhle saçýarlar,ýöne garaňky düşünde hakyky gözelligi içinde bar bolsa şöhle saçýar. Hakykat ýagtylyk ýaly kör bolýar. Ýalňyşlyk, tersine , her bir zady güýçlendirip bilýän owadan garaňkylykdyr. Garaňkylyk ýolda barýarkak kynçylyklary çözmäge kömek eder. Dowam et, ahyrsoňy garaňkylygyň içindäki şöhle saçýan owadan ýagtylygy senem görüp bilersiň. 
Durmuşda garaňkylyk bar we çyralar bar, sen bolsa çyralaryň biri, ähli yşyklaryň çyrasy.Garaňkylykda gorky güýçlenýär; töwereginde bir gülkünç adam bar öýdýän bolsaňyz, çyrany ýakyň. Men tokaý, garaňky agaçlaryň gijesi, ýöne garaňkylygymdan gorkmaýan adam, serwi agajymyň aşagyndan güllerden doly ýagtylygy tapar. Diýjek bolýanym, garaňkylyk ýalňyş däl. Durmuşyň bir bölegi, gijeki ýyldyzlar üçin fon, bilýänleriňiziň arasyndaky boşluk. Garaňkylyk, beýleki günlerde size berlen ýagtylygy ýatlatmagyň bir usulydyr. Garaňkylygy ýagtylyga getirmäge we ony ýagtylygyň bir bölegine öwürmäge kömek etmek üçin bu ýazylanlar size peýda berer diýip umyt edýän. Garaňkylygy ýagtylyk bilen gark etmegiň zerurlygy ýok. Negatiwligi pozitiwlik bilen çalyşmagyň zerurlygy ýok. Siziň özüňiziň garaňkylygy ýagtylyga getirýärsiňzi. Diýmek, ony üýtgetmäge synanyşmazdan ozal ilki bilen hormat goýýarsyň.Öňe gitmezden ozal nirede bolsaňyz, özüňiz bilen tanyşarsyňyz. Soňra hatda öň bolan we ýatda galan ýerlere we ýagdaýlara ýagtylyk getirip bilersiňiz. O nähili? diýip soramagyňyz mümkin. Öň siziň büdrän daşyňyzdan başga biri görmän büdremez ýaly daşy aýryp bilersiňiz. Başga bir şem ýakyp bilersiňiz. Kyn zatlary başaryp bilersiňiz.

Amanowa Leýli

BU BLOG 3966 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Tarcetti 3 hepde öň
Ozun yazanyn ucin haladym awtor
@Tokmak 3 hepde öň
"Öň siziň büdrän daşyňyzdan başga biri görmän büdremez ýaly daşy aýryp bilersiňiz. Başga bir şem ýakyp bilersiňiz."

Şu ýerini dogry belläpsiňiz.
@Nefertiti 3 hepde öň
Şol büdrän daşymy "sen aýyrdyň, indi hiç kim büdremez" diýenlerinde erbet bolupdym. "Kimiň näme, nähilidigi meniň aladam däl, men ýykyldym ahyry şol daş sebäpli" diýipdim. Aslynda özüm ýaly birini, belkide köp kişini gorandyryn. (Garaňkylygy bolsa ýigrenemok, ýagtylyga bolamok, ýagny sözüň iki manysynda hem).
@Winston 3 hepde öň
Yagtylyga bolamok sozuni biraz achyp bilersinmi?
@Nefertiti 3 hepde öň
@Winston ýok
@Biznesmen01 2 hepde öň
1.Özüňe baha berşiňe görä, meşhur, tanymal adam bolasyň gelýär. Biz muňa garşy däl. Eletde haçan mehur bolaňyňda bizi ýatdan çykarmasaň. Ýöne biziň ýurtda şahyr ýada ýazyjy bolmakdan netije ýok. Iň bolmanda ýokary wezipeli adam bolsaň, ondada pully, şonda netije gazanaýmasaň. Ýene bir ýoly bar. Güýçi bloger bolmak. Daşary ýurtlarda blogerler hatda prezident postyna kanditatlyga hödürlenýärler. 2. Garaňkylyk barada aýdylanda bolsa, özüň bilýäň, onuňam gerek ýeri bar. Biz bu wagt dem alýarys. Käbir şahsyýetler garaňkylygy hem öz peýdasyna ulanyp bilerler. 3. Garaňkylygyň içinden saýlanýan ýagtylyk diýip özüňe aýydýaňmy?. Ýöne wagt tiz geçýär. Seni bolsa tanaýan ýok. Bir saýtdaşlaryň diýäýmeseň. Bu az sanly adam. Adamyň arzuwy, maksady köp gatlakly jemgyýetiň üstünden amala aşmasa netije bermeýär.@lifeisgood07 2 hepde öň
@Biznesmen01 menem az azdan baslayanda entek yasym kici garaz bir zat bolar oza beyleki bloglarymy okap gordunizmi :)