Garward Uniwersitetiniň Talyplarynyň motiwasiýasy

Garward Uniwersitetiniň Talyplarynyň motiwasiýasy +6

@Oguznesli | 07.02.2019 ý.
1. Eger sen häzir uklasaň, elbetde, düýşüňde arzuwyňy görersiň. Eger-de sen uka derek okuwy saýlasaň, onda öz arzuwyňy durmuşa geçirersiň.

2. Eýýäm juda giç diýip pikir eden wagtyň, hakykatda, heniz irdir.

3. Bilim öwrenmegiň ejiri wagtlaýyndyr. Bilmezligiň jebri – bakydyr.

4. Okuw (öwrenmek) – bu wagt däldir. Okuw (öwrenmek) – bu yhlasdyr.

5. Durmuş – bu diňe bir okuw däldir, emma sen onuň diňe şu böleginden hem geçmegi başarmaýan bolsaň, onda sen asla nämä ukyply?

6. Dartgynlylyk we yhlas lezzet bolup biler.

7. Diňe hemme zady öňürti edýän kişi Diňe yhlas edýän kişi - öz üstünliginden hakyky lezzet alyp biler.

8. Üstünlige ýetmek her kime berlen paý däl. Emma üstünlik diňe özüňi kämilleşdirmek we aýgytlylyk bilen gelýändir.

9. Wagt uçýar.

10. Bu günki agzyňdan akýan hyllygyň ertirki gözýaşlara öwrüler.

11. Geljek üçin nähilidir bir goýum goýýan adamlar – realistlerdir.

12. Seniň gazanjyň gönüden-göni seniň bilim derejäňe baglydyr.

13. Bu gün hiç haçan gaýtalanmaz.

14. Derlemeseň, gazanmarsyň.

15. Hut şu pursat hem seniň duşmanlaryň nebsewürlik bilen kitap gatyny agtarýarlar.
bu blog 178 gezek okaldy

Teswirler

@Ýedigen20 6 aý öň
Wah şu uniwersitede girmek arzuwymda bar.Nesip bolsa gireris.
@Nejis 6 aý öň
+++
Älemjahan