Gelin

Gelin +13

@Garadaşly | 09.03.2019 ý.
    Erkeksumak biri "heley" diyipdir köpçilikde.
Öz ayalyna "heley" diyip aydyp bilyan adam bar bolsa sonuñ bokurdagyna tikilip goylan iki barmak dili tutulsun! "Heley" diyen söze hut sonuñ ozi mynasyp, eger gelnine sey diyip bilyän bolsa! 
    Biziñ turkmende seyle bir däp bar gelin alsañ gul alan yaly edip isletmek! Öyde name is bolsa gelin etmelimis! Öñem biri aydypdyr "Ayalymy öldüren öyiñ ownuk isi" diyip! Gadryny bilseñem oz geliniñ gadryny bilyäñ, tiz garratsañam özüñkini,basyn täji etseñem, ayagyña köwüs etseñem oz gelniñ sol! "Heley" diyseñ "heleyiñ" sol, "gelnim" diyseñ "geliniñ"! Özuñ gelniñe "heley" diyseñ masgalañdakylar nadip sylasyn gelniñi?
    Yene bir däp bar bizde! Ayal gyzlar jaylananda erkeklerden bir garys asakda jaylanya! Yeriñ teyine sokup bildiklerinden sokjak bolup yörus zenanlarymyzy! Ey su milletiñ gelin-gyzlary hemise erkeklerimizden yokarda dämi eysem? Biz erkekler yüzü gara zenanlaryñ yanynda! Birini yere sokup jaylamaly bolsa onda olam erkeklerdir! Ayallarymyz näme etdi beydip ayak astyna taslar yaly? Aslynda biz erkekler öz adymyza mynasyp bolup bilemzoga! Taryha ser salsagam ayallarymyz abrayly bizden! Uruslara seredip göräyiñ! Erkek bolup gorap bildikmi? Orlslar gelende erkek dämidi yaranyp arak icen, orsca gürlän? Yone ayallarymyz mert cykdy! Näcelli altyn say-sepleri ugratdylar fronta diyip! Gokdepe sowesindede ayallarymyz deñ durup sowesmedimi? Kimi yere sokup jaylamaly osoñ? 
   Heih garaz borda, Erkegä biz!
bu blog 137 gezek okaldy

Teswirler

@Jepax 1 hepde öň
8 martama gutardy
@Montyoskyo 1 hepde öň
Gelni görkezme esbap hökmünde ullanýan ýerlerem az däl özä. Dogry bellikler edipsiň. Menem köp gawat gelýän "heleý" diýýänlerine.
@Yomudson 1 hepde öň
soňumyz, yzymyz haýyrly we ýarowly bosun!
@Eýnşteýn 1 hepde öň
Sag bol dost gowy makala eken kakam okap gözüne ýaş aýlap gitdi.
@Garadaşly 1 hepde öň
Yerine dusipdirda onda azabym
@kilogram 1 hepde öň
Manysyz eken. Sonda-da yetirip dur.
@Zyýada 1 hepde öň
@kilogram niresi manysyz?
@Garadaşly 1 hepde öň
Degisipdirlei
@Selya 6 gün öň
Howwa gaty gowy bolupdyr elleriňe güller bitsin
@Gusjagaz 4 gün öň
Sizin temanyza jogap bermek ucin agza boldum su yere
Gyzlaryn gelin bolup gul bolyar erkini doly yitiryar islegi barada aytga hukugam gityar yone bey diysem ol hemme oyde daldir.
@Garadaşly 1 sagat öň
Sagboluña! (Ha aydynca agza bolmagynyz bilenem gutlayan)
@Gusjagaz 4 gün öň
Turkmen gelinlerin icinde ilkinji gunlerini suyjulikde yatlayany az bolsa gerek.
@Gusjagaz 4 gün öň
Turkmen gelinlerin icinde ilkinji gunlerini suyjulikde yatlayany az bolsa gerek.
Älemjahan