Güýçli bolmak barada

Güýçli bolmak barada +1

@Schastye | 11.08.2019 ý.
Bu blog beýleki bloglardan üýtgeşik. Nämesi? Näme üçin? 
Bu gezek men öz düşünjämi ýazamok, siziň öz düşünjeleriňizi ýazmagyňyzy isleýän.
"Sizden bir zatjyklar öwrenip galaryn" diýen düşünje bilen, hem diňe men däl, bir-biregiň düşünjelerini öwreneris şu temada, belki bilmeýän zatlarymyz bardyr.... Gitdik onda
bu blog 114 gezek okaldy

Teswirler

@Gnusmas 1 hepde öň
Bir adamyn hemmeden guyçli hemde hemmesini bilmegi mümkin dal! Çesme:munyyllyklaryn payhasy atly kitapdan.
@LIDER 1 hepde öň
Güýçli adamyñ hem ejizleýän wagty bardyr.
by#güýçli
@Schastye 1 hepde öň
@LIDER by#güýçli :D
@rosso 1 hepde öň
Guycli bolmak bu guycli bolmakdyr
@Jepax 1 hepde öň
Shastyadanam ozdurdyn sena :D
@Cepekey 1 hepde öň
Arnold bn Wandam
Älemjahan