Güýçli bolmak barada

Güýçli bolmak barada +1

@Schastye | 11.08.2019 ý.
Bu blog beýleki bloglardan üýtgeşik. Nämesi? Näme üçin? 
Bu gezek men öz düşünjämi ýazamok, siziň öz düşünjeleriňizi ýazmagyňyzy isleýän.
"Sizden bir zatjyklar öwrenip galaryn" diýen düşünje bilen, hem diňe men däl, bir-biregiň düşünjelerini öwreneris şu temada, belki bilmeýän zatlarymyz bardyr.... Gitdik onda
bu blog 227 gezek okaldy

Teswirler

@Gnusmas 3 aý öň
Bir adamyn hemmeden guyçli hemde hemmesini bilmegi mümkin dal! Çesme:munyyllyklaryn payhasy atly kitapdan.
@LIDER 3 aý öň
Güýçli adamyñ hem ejizleýän wagty bardyr.
by#güýçli
@Schastye 3 aý öň
@LIDER by#güýçli :D
@rosso 3 aý öň
Guycli bolmak bu guycli bolmakdyr
@Jepax 3 aý öň
Shastyadanam ozdurdyn sena :D
@Cepekey 3 aý öň
Arnold bn Wandam
Älemjahan