Gyz hem köke
Gyz hem köke

Gyz hem köke +5

Graff, 10.06.2019
     Bir gyz uly aeroportda öz reýsine garaşýar eken. Onuň reýsiniň wagty soňa süýşürilip, birnäçe sagatlap uçara garaşmaly bolupdyr. Ol kitap hem-de bir guty köke satyn alyp, wagt geçirmek üçin kürsüde ornaşypdyr. Onuň gapdalyndaky boş orunda bir guty köke bolup, ondan aňyrdaky kürsüde bir erkek kişi žurnal okap oturan eken. Gyz kökeden birini alypdyr, erkek kişi hem alypdyr. Bu ýagdaý gyzyň gürre gaharyny getiripdir, ýöne şonda-da sesini çykarman, okamagyny dowam edipdir. Gyz her gezek köke alan çagy erkek kişi hem onuň hereketini gaýtalap, bir köke alypdyr. Gyzyň gahar-gazaby gaýnapdyr, emma adamdan doly aeroportda jenjel etmegi gelşiksiz görüp, özüne basalyk beripdir.
     Gutuda diňe ýekeje köke galanda gyz öz ýanyndan oýlanypdyr: «Ýeri, indi bu ýüzügalyň nadan näderkä, alarmyka şonam?!».
     Edil gyzyň pikirini okaýan ýaly, erkek kişi kökäni alypdyr, deň-derman ikä bölübem, ýaryny başyny galdyrman, gyza uzadypdyr. Bu ýagdaý gyzyň sabyr käsesini çogdurypdyr. Ol tasanjyrap turupdyr-da, ol ýerden daşlaşmak bilen bolupdyr...
     Soňra ol gyz uçardaka äýnegini almak üçin elini torbasyna sokanda eli kökeli guta galtaşypdyr... Öz kökesini torbasyna salanlygy diňe şondan soň gyzyň ýadyna düşüpdir. Ýüzügalyň nadan hasaplan kişisiniň jinnek ýalyjak hem gaharlanman, kökesini özi bilen deňje paýlaşanlygyna akyl ýetiripdir. Utanmakdan ýaňa gyzyň ýüzi lap-lap gyzypdyr, öz ýazygyny ýuwmak üçin bolsa indi mümkinçilik ýok eken.
     Gaharlanmazdan öňinçä birsellem oýlanyň, belki, bimamla kişi hut özüňizsiňiz.

@Graff
BU BLOG 276 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@cherry 7 aý öň
utanandyray gorguli.gyzyn yerinde bolmak islemezdim
@Foton 7 aý öň
Onem bir yerda okapdym shuny, nirede okanym yadyma dushenok yone. Yerine dushupdir terjimesem.
@Graff 7 aý öň
Hawa, bu terjime edilen, başga-da terjimesi bardyr... :) Okanyňyz üçin minnetdar!
@Jepax 7 aý öň
Terjime gowy bolypdyr.
@Graff 7 aý öň
Minnetdar!
@Foton 7 aý öň
:-) Tema degishli suratam tapypsynay tuweleme...
@Graff 7 aý öň
Minnetdar! Başardygymdan degişli suraty goýamaga çalyşýan :)