Hakyky söýgi
 Hakyky söýgi

Hakyky söýgi

MissMeri, 18.11.2020
Mugallym, okuwçylarynyñ biri, yzygiderli biriniň söýgüsini, gazanjak bolýanyny, bildi.
 
 Mugallym: 'Söýgini birinden hijem talap etme, iň soňunda ol usul bilen, maksatyňa ýetip bilmersiň' - diýdi.
 
 - Ýöne, näme üçin?
 
 - Sen maňa aýyt, çagyrylmadyk myhmanlar gapyňy yzygiderli, kakyp, gygyryp, açylmagyny talap edenlerinde, açylmadyklygy sebäpli, öz kellelerindäki saçlaryny gahardan ýaňa çekenlerinde, şonda sen näme ederdiñ?
 
 - Men gapymy, has berk, gulplaýaryn.
 
 - Başga adamlaryň ýüreginiň gapysyna girjek bolma, şol sebäpden olar seniň öňüňde hasam ýapylarlar. Hormat goýulup, gadyrlanýan 'myhman' bol we şonda islendik ýürek seniň öňüňde açylar.
 
 Adamlary söý, onuň sebäbi, söýgi - kiçijik we görünmeýän bolsa-da, islendik ýüregiň gulpuny açyp bilýän açardyr, hatda uzak wagtlap, ondan öň açylmadyklary açyp bilýändir. Esasy zat, ol söýgi hakykatdan - ak ýürekden bolmaklygy we hem ýasama däl bolsun.
 
 Ynha şeýle mysal alyp gör: arylaryň yzyndan gül kowalanokdyr, ýöne hem nektar berende ol gül olary özüne çekýär. Söýgi, adamlaryň “sürýän” nektarydyr.
 
key from door of the heart of the people

                                                          @MissMeri
BU BLOG 2006 GEZEK OKALDY.

Teswirler