Her bir zada wagtynda taýynlanmak

Her bir zada wagtynda taýynlanmak +2

Oguznesli, 19.11.2019
Bir ýagşyzada bilen otuz ýyl bäri tikinçilik kärini ýöredýän adamyň arasynda şeýle söhbetdeşlik bolup geçýär: 
- Günäkär halyňa näme üçin henizem toba etmeýärsiň? 
- Ölüm gelip ýetýänçä, entek wagt bar, toba eder ýöreris-dä. 
- Sen näçe ýyl bäri tikinçi bolup işleýärsiň? - Otuz ýyl. 
- Şu wagta çenli eliň iň köp endik eden zady näme? 
- Gaýçy bilen mata kesmek. 
- Ölüm ýassygynda ýatyrkaň, eliňe gaýçy berseler, şonda-da aňsatlyk bilen mata kesip bilermiň? 
- Şeýle kyn pursatda matany nädip keseýin? 
-Otuz ýyl bäri endik eden zadyňy edip bilmejek halyňa, ölüm ýassygynda ýatyrkaň, ömrüňde bir gezegem etmedik tobaňyy nädip etjek?!
BU BLOG 3774 GEZEK OKALDY.

Teswirler