Hytay okuw (doly maglumat)

Hytay okuw (doly maglumat) +1

adamov, 18.11.2019
Hytaýda okuw(doly maglumat)

Okuwy(çakylygy) üç görnüşde hödürleýän. Birinjisi : hytaý dili podkurs okaýaňyz, soňra podkursdan soň egzamen bolyýa, soňra ugur saýlap  bakalawra başlaýaňyz . Podkursyň tölegi bank arkaly tölemek birazajyk kynrak bolup biler(ýöne näme etjek, birinji ýylyň podkurs okamaly bolýaň, töleýäň ugurjagazyny tapyp bankdan. Fewralla maňa dokmentleriňizi berýäňiz 100$ bilen bilelikde. Iýunda çakylygyňyzy eliňize gowşurýan, töleg etmek üçin gerekli  dokmentleriňiz bilen bilelikde, 100$ ýene. Soňra okuwyň  tölegleriňizi etýäňiz bankdan hytaýa gaýtmaňkaňyz (gelenden soň töleg geçmedi dp uniwersitetiň hiç hili mesele etmezligi üçin, hemme zady anyk işleşýäs). Soňra awgustyň aýagynna hytaýa gaýtýaňyz, öňiňizden çykýan, ýerleşdirýän, medasmotrdan geçirýän, wiza zat hemme dokmentleriňizi düzedip, okuwa başlar ýaly edip bir hepdäň içinne bitirýän hemme işiňizi we ýene 100$ berýäň. Şeýlelikde çakylyk we ýerleşdirenim üçin maňa 300$ berdigiňiz bolýa. 
 Ikinjisi: Iňlisçe okaýaňyz, podkurs ýok, göni bakalwra başlaýaňyz we gowy ýeri bankdan töleg edenne hiç hili kynçylygyňyz bolmaýa we bir ýyl irte gutarýaňyz, bir ýylyňyz ekenom:) Munnada şo fewralla dokmentleriňizi berýäňiz, 200$ bn bilelikde, soňra iýunda çakylygyňyzy berýän, 200$ ýene. Tölegi zady öňinden edip gelýäňiz, edil ýokardaky ýaly, gelýäňiz awgustyň aýagynna, ýerleşdirýän hemme zady ýola goýýan, ýene 200$. Şeýlelikde 600$ berdigiňiz bolýa.
 Üçünjisi: stipendiýaly okuw. Munuň üçin stipendiýa programmaň kanunlaryna siz doly gabat gelmeli bolýaňyz. Eger şu programda okamak isleseňiz, habarlaşyň, indiwidualny awtobiografýaňyz bilen tanyşýan, soň programmaň talaplaryna dogry gelýän bolsaňyz bitirip berip bilýän diýip aýtýan we fewralla başlanýa dokmentatsiýa, tabşyrýan çakylygy iýunda berýän, awgustda gelýäňiz şo şekilde. we munna iş hakymy öňinden we soňundan berme diýen zat ýok,  haçanda iýunda çakylygyzy eliňize beremde berýäňiz 4000 $. hiç hili tölegsiz okaýaňyz okuwy , medasmotr ýene näme diýen ýaly  töleg tölemeýäňiz, 360$ stipendiýaňyz bolýa. 

Umumy  bellik: diňe spisokda bar uniwersitetlere ýerleşdirýän we diňe pekine (sebäbi hemme taraplaýyn oňaýly pekin, yzyňyza gidip gelmägede, hem meň özümem pekinne, onnoň bir kynçylygyňyz ýüze çyksa baryp çözip berip bilýän)
 Esasy bellik ýylla 8-10 adamdan köp ýerleşdiremok, az bolsun uz bolsun. 

imo:+8618516695901
instagram:kyyasilmyradov

BU BLOG 3795 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Ayjerena 7 aý öň
1. Tölegli bolanda, Nebit we gaz uniwersitetiniň (Çaňpiň) 1 ýylky okuw tölegi näçe bolýar? Ýatak jaýynyň tölegi näçe bolýar?
2. Şol uniwersitete hem stipendiýaly ýerleşdirip bilýäňizmi?
@adamov 7 aý öň
islendik yerede stipendiyaly yerlesdirip bilyan eger so individualny dogry gelmeli zatlar dogry gelse
@Ayjerena 7 aý öň
Bolýar, sag boluň.
@Dipsomaniac 7 aý öň
Oylenjek bolyanmy dos
@adamov 7 aý öň
haha dos onaranyn ogly bolsun diyyami