Hytaya onimizdaki okuw yylynnan okuwa gaytmak isleyanlere

Hytaya onimizdaki okuw yylynnan okuwa gaytmak isleyanlere

@adamov | 18.11.2019 ý.
Öňimizdäki ýyllan hytaýa okamaga gaýtmak isleýänler habarlaşyp bilerler (priglasenya un). Stipendiýaly ýerleşdirmek, tölegli görnuşde okamak, podkursdan başlamak, ýada göni bakalawra başlamak, iňlisçe okamak , hytaýça okamak we ş.m. lar üçin habarlaşyp bilersiňiz. Tiz ara dokment kabul edişliklerem başlanýa.  
imo:(+86)18516695901
instagram:kyyasilmyradov
bu blog 3358 gezek okaldy

Teswirler

@white 2 hepde öň
Maglumatlary has giňişleýin beýan edilse gowy bolardy. Häzirki wagtda daşary ýurt döwletlerinde okamak isleýänlere örän köp zatlary göz öňünde tutmaly bolýarlar.
@adamov 2 hepde öň
agsam goyarys goz onunde tutars
@Ayjerena 2 hepde öň
Nyrhlaryny ýazaýyň mümkin bolsa.
Priglaşeniýe näçä ugradylýarka?
Pekinde stipendiýaly okuw barmy?
@adamov 2 hepde öň
aydan yerine yerleyan. priglasenya stipendiyalyn bahasy yokarrak bolya sebabi 360$ stipendiyany yola goyup beryan. pekine yerlesdiryan ozi esasy. sebabi ozime yakyn bolya gelennizen yerlesdirmek, medasmorta eltmek, vizana tabsyrmaga eltmek, opsy hemme zat yakyn bolsa gowy. basga infolar un imo gelay