Hytaya onimizdaki okuw yylynnan okuwa gaytmak isleyanlere

Hytaya onimizdaki okuw yylynnan okuwa gaytmak isleyanlere

adamov, 18.11.2019
Öňimizdäki ýyllan hytaýa okamaga gaýtmak isleýänler habarlaşyp bilerler (priglasenya un). Stipendiýaly ýerleşdirmek, tölegli görnuşde okamak, podkursdan başlamak, ýada göni bakalawra başlamak, iňlisçe okamak , hytaýça okamak we ş.m. lar üçin habarlaşyp bilersiňiz. Tiz ara dokment kabul edişliklerem başlanýa.  
imo:(+86)18516695901
instagram:kyyasilmyradov
BU BLOG 3756 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@white 7 aý öň
Maglumatlary has giňişleýin beýan edilse gowy bolardy. Häzirki wagtda daşary ýurt döwletlerinde okamak isleýänlere örän köp zatlary göz öňünde tutmaly bolýarlar.
@adamov 7 aý öň
agsam goyarys goz onunde tutars
@Ayjerena 7 aý öň
Nyrhlaryny ýazaýyň mümkin bolsa.
Priglaşeniýe näçä ugradylýarka?
Pekinde stipendiýaly okuw barmy?
@adamov 7 aý öň
aydan yerine yerleyan. priglasenya stipendiyalyn bahasy yokarrak bolya sebabi 360$ stipendiyany yola goyup beryan. pekine yerlesdiryan ozi esasy. sebabi ozime yakyn bolya gelennizen yerlesdirmek, medasmorta eltmek, vizana tabsyrmaga eltmek, opsy hemme zat yakyn bolsa gowy. basga infolar un imo gelay