Iki möjek (Tymsal)
Iki möjek (Tymsal)

Iki möjek (Tymsal) +2

MissMeri, 11.10.2020
Wolf

Bir wagtlar bir garry adam öz agtygyna bir durmuş hakykatyny açypdy:


- Iki möjegiň göreşine gaty meňzeýän her bir adamda göreş bar. Bir möjek ýamanlygy aňladýar: göriplik, gabanjaňlyk, ökünmek, egoistlik, gedemlik, ýalan. Başga bir möjek ýagşylygy aňladýar: parahatçylyk, söýgi, umyt, hakykat, hoşniýetlilik we wepalylyk.


Atasynyň sözleri bilen kalbynyň çuňlugyna göçüp gelen agtygy oýlandy we soň sorady:

- Ahyrynda haýsy möjek ýeňer?

Garryja adam ýylgyryp jogap berdi:


- Haýsy-da bolsa bir möjegiñ tarapyny tutup, hem oña iým berseň,  we hem şol möjek hemişe ýeňiji bolar.
Thinking

        
  
                                                          @MissMeri
BU BLOG 2002 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@white 1 hepde öň
Gündogar Aziýada muňa In we Ýan diýýärler :)