Kerim Gurbannepesow
Kerim Gurbannepesow

Kerim Gurbannepesow +1

MissMeri, 16.09.2020
                        Pursatlar

Kämahal şeýle bir gepläsim gelýär, 
Küýseýän şeýlekin hemsyrdaş adam – 
Dyzba-dyz oturyp şol adam bilen, 
Geçmiş elipbiýin hetjikläp «A»-dan, 
«Ýa» harpyna çenli çözläsim gelýär. 
Isle zenan adam, isle-de erkek – 
Sözledesim gelýär, 
Sözläsim gelýär. 
Emma beýle döwlet 
Duşdumy entek? 
 
Iň bagtly günümde duşupdy biri. 
Sözläpdim, diňläpdim. Giňäpdi göwün. 
Işimem şowludy, ýüzümem ýagty, 
Ýüregmiň urşy-da başgady şo gün... 
 
Kämahal şeýle bir dymasym gelýär. 
Ne adam küýseýän, ne-de bir gürrüň. 
Dyzba-dyz oturyp öz-özüm bilen, 
Gaýgym, 
          söýgim, 
                   ömrüm, 
                               aladam, 
                                           döwrüm. 
 
Hakynda gürrüňler edesim gelýär. 
Özümden özgäni küýsänok ýürek. 
...Häp-häzir nähili? Häzirem şeýle. 
Diňe özüm bilen 
Gepleşmek gerek. 


BU BLOG 2238 GEZEK OKALDY.

Teswirler