ÖÝKÜNME
ÖÝKÜNME

ÖÝKÜNME +2

@shatlykjan | 13.04.2019 ý.
Bulara öýkünmaň meňzejek bolyp 
bularam bet bagt bularam boguk 
bularda-da doly yüregi döwük 
ýalňyz gijeler has bulara sowuk  
sen bilmedik wagtyň gaýgyňy kowup 
bilgin pul peýdasyz bilmeseň sowup 

Olar boljak bolma ozüňi öwüp  
ýalňyşaýsaň durma ýüziňi ýuwup 
men ýalyny diňlap alsaňa öwüt
geliň gowysy siz özüňiz bolyň 

Öýkünmelem bolsa biri beýlekä
sen olara däl olar saňa öykünsin ... 

 (SYKE DÄLI) 
bu blog 97 gezek okaldy

Teswirler

@Jepax 2 aý öň
Suratdakam Syke oytyan
@shatlykjan 2 aý öň
howa
Älemjahan