Müň bir gije rowaýatlar hakynda kelam!
Müň bir gije rowaýatlar hakynda kelam!

Müň bir gije rowaýatlar hakynda kelam! +4

@Bilimuran | 07.04.2019 ý.
Salawmaleýkim hormatly adamlar! Müň bir gije rowaýatlar kitabyny okap göreniňiz bardyr belki ýokdyr okap görmedigiňiz bar bolsa okamagy maslahat berýän! Ýagny bu rowaýatlar diňe ýaşlar üçin dälde uly ýaşlylar hem okasa ökünmezlermikä diýýän. Bu rowaýatlar Şährizada atly weziriň gyzy patşany gyzyklandyrmak üçin aýdyp berýär,sebäbi şeýle gürrüňler gyzyklandyryp aýdyp bermese Şähriýar özüniň ilkinji aýaly negr guly bilen ikilik edeni üçin her gije bir gyz bilen bolup soň öldürýär eken,patşanyňam weziri patşasy üçin her gün bir täze gyz maşgalany tapmaly bolýar eken, soň patşalykda gyz galmandyr weziriňem iki gyzy bar eken şolardan biri Şährizada öz isegi bilen patşaň ýanyna barjakdygyny we özüniň ölmejekdigini wezire aýdyp patşanyň ýanyna barýar we her gijeden soň öz gyzykly gürrüňleri bilen patşany güýmäpdir,we özüniň öldürmezligine puryja alýan eken, şährizadaň edýän gürrüňleriniň rowaýatlarynyň gyzykly , ýöne käbir rowaýatlarynyň içinde patşalaryň öz aýallarynyň öz guly bilen ikilik edýänini gürrüň berýär, bärde gürrüňi eşidýän patşada ikilik edilenlerden biri,aýallaryň ikilik edýäni üçin olaryň jany alýandyklaryny gürrüň berýär.
bu blog 77 gezek okaldy

Teswirler

@GARAGOL 1 hepde öň
Sps
@Jepax 1 hepde öň
Pdfi yokmy
@Benjamin 1 hepde öň
Saýtyň kitaphanasynda bara.Ýa bolmasa gmail-ňi br men ibereýin mende bar
@Jepax 1 hepde öň
@Benjamin, jepax90@gmail.com
Shunga ugraday da dost gayrat et
@Benjamin 1 hepde öň
@Jepax OK
Älemjahan