MAGRUPY -ÝEDIGEN ANDROID APP
MAGRUPY -ÝEDIGEN  ANDROID APP

MAGRUPY -ÝEDIGEN ANDROID APP +3

SLOTH, 08.02.2020
Magrupy – Goşgular

Kitapça türkmen klassygy Gurbanaly

Magrupynyň goşgulary girizildi.

«Ýedigen» kitaphanajygy  ANDROID PROGRAMMASY

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sloth.magrupyyedigen
BU BLOG 5051 GEZEK OKALDY.

Teswirler

@Gerçeknazar 5 aý öň
salam tüweleme şeýdip gowy programma lary döredibermeli.Başgada türkmen şahyrlarynyň alymlarynyň...eserlerini programma edip döredip bilseň gowy programma lary ň arasynda ýer aljagyna ynanýan.Işiňizde üstünlik arzuw edýän ýenede şular ýaly programma lary ýetirip dur .
@Gerçeknazar 5 aý öň
Ýenede bir maslahatym heniz okalmadyk halys bolmasa programma edilmedik eserleri döretjek bol.Şygyrýet diýip şundan gowy programma bar zehinz studiýasynyň döreden programma sy.Eýýäm şol programma bar bolsa adamlar başga şoňa meňzeş programma ýükläsi gelmeýär.Adamlaryň gyzyklandyryp biljek zatlary barada meselem täsinlikler dünýäsi,manyly sözler ,gyzykly hekaýalar ,täsirli goşgylar ,intirnet,haýwanat...we ş.m- ler barada gyzykly maglumatlar.Garaz döretmäne zat köp
@SLOTH 5 aý öň
Sagbol gardaşym nesip bolsa köpelderin
@Gerçeknazar 5 aý öň
Bir kitabyň pdf görnişini döretmek gaty kyn däl ýaýratmagam kyn däl .Şular ýaly
.Programma nyň pdf dan bir tapawudy programma ny bölüm-bölüm edip aýratyn girip okap bolýanlygynda.